Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SketchUp Deň 2023 v Bratislavě

Pondělí, 23 Říjen 2023 23:42

SKETCHUP DAY 2023-2343Jak in­for­mu­je Lu­mi­on CZ a SK, bude se 10. lis­to­pa­du 2023 konat v Bra­ti­sla­vě (Nová Cver­nov­ka) se­tká­ní uži­va­te­lů Sket­chU­pu, kde Lu­mi­on ne­mů­že chy­bět a ne­u­ká­zat jak z něj vy­tvo­řit pěkné vi­zu­a­li­za­ce. Po­řa­da­te­lé při­pra­vu­jí den plný za­jí­ma­vé­ho pro­gra­mu. Uvi­dí­te před­náš­ky o Sket­chU­pu, doplňcích, plu­gi­nech a ren­de­re­rech. Od­po­vě­di na své otáz­ky do­sta­ne­te od pro­fe­si­o­ná­lů.

Pokud chce­te být mezi prv­ní­mi, kdo do­sta­ne in­for­ma­ce o pro­gra­mu a vstu­pen­ky, za­dej­te zde svůj e­‑mail a ne­nech­te si ujít dů­le­ži­té in­for­ma­ce.

Sket­chUp Day je nejen skvě­lou pří­le­ži­tos­tí, jak se zdo­ko­na­lit v 3D mo­de­lo­vá­ní, ale také skvě­lou pří­le­ži­tos­tí se­tkat se s lidmi ze stej­né­ho oboru. Mů­že­te se in­spi­ro­vat úspěš­ný­mi pro­jek­ty, na­vá­zat nové kon­tak­ty a zís­kat ná­pa­dy pro své vlast­ní pro­jek­ty. Pokud se za­jí­má­te o ar­chi­tek­tu­ru, de­sign nebo sta­veb­nic­tví, Sket­chUp Day by neměl chy­bět na vašem se­zna­mu lis­to­pa­do­vých akcí. Zú­čast­ně­te se této in­spi­ra­tiv­ní akce a roz­šiř­te si ob­zo­ry v ob­las­ti 3D mo­de­lo­vá­ní.

Vy­u­ží­t také můžete vou­cher na 20% slevu SU23DEN23LUMION.