Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Návrhy elektrotechniky se SOLIDWORKS Electrical

Úterý, 24 Říjen 2023 01:32

Solidworks Electrical-2343Na­vr­huj­te in­te­gro­va­né elek­tric­ké sys­témy rych­le­ji a zjed­no­duš­te vy­tvá­ře­ní sché­mat za­po­je­ní po­mo­cí soft­wa­ru So­lid­works Elect­ri­cal. Po­dí­vej­te se na video a zjis­tě­te, jak Solid­works Elect­ri­cal za­jiš­ťu­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci elek­tric­kých a me­cha­nic­kých sou­čás­tí v méně kro­cích, abys­te mohli do­kon­čit svůj pro­jekt rych­le­ji. Nové funk­ce So­lid­works Elect­ri­cal umožňují vy­tvo­řit přes­něj­ší návrh a do­ku­men­ta­ci pro­jek­tů za­hr­nu­jí­cích elek­tro­in­sta­la­ce, ka­be­lá­že a ka­be­lo­vé svaz­ky.

Zde jsou jen některá z vylepšení:

  • Zís­kej­te zprá­vu o do­pa­du a mož­nost ode­brat sou­část ze všech vý­kre­sů a při­řa­ze­ní ve 3D jed­ním klik­nu­tím po­mo­cí mož­nos­ti Od­stra­nit sou­část.
  • Kom­pa­ti­bi­li­ta uži­va­tel­ských vlast­nos­tí se nyní týká také hmot­nos­ti, která pře­pí­še fy­zi­kál­ní vlast­nos­ti ve 3D, což vám umož­ní měřit hmot­nost a vy­vá­že­nost s větší přes­nos­tí.
  • Pro­chá­zej­te strom Elect­ri­cal Ma­nager po­mo­cí tla­čí­tek Rych­lé­ho fil­tru. Roz­bal­te a zob­raz­te všech­ny sou­čás­ti nebo jed­ním klik­nu­tím po­u­žij­te pří­ka­zy Skrýt nebo Zob­ra­zit na to, co je již při­řa­ze­no.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO a zjis­tě­te, jaké So­lid­works Elect­ri­cal při­ná­ší roz­ší­ře­né mož­nos­ti efek­tiv­ní sprá­vy sou­čás­tí a větší fle­xi­bi­li­tu při do­ku­men­to­vá­ní sché­mat.

NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY a zís­kej­te ty nej­po­kro­ko­věj­ší a nej­prak­tič­těj­ší ná­stro­je pro na­vr­ho­vá­ní vy­so­ce kva­lit­ních vý­rob­ků, které snad­no pře­jdou do vý­ro­by a po­mo­hou vám pře­ko­nat kon­ku­ren­ci.