Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Registrace na 3DEXPERIENCE WORLD 2024

Pátek, 27 Říjen 2023 13:45

Tags: 2024 | 3DEXPERIENCE | Dallas | Konference | Registrace | SolidWorks | World

3DEX World Imagine-2343Po opat­ře­ních proti co­vi­du a re­strik­cích ne­oč­ko­va­ných je kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024 v texaském Dal­la­su 11. až 14. února v Kay Bai­ley Hut­chi­son Con­ven­ti­on Cen­t­ru opět do­stup­ná ti­sí­cům kon­struk­té­rů, vý­rob­ců, tvůr­ců, ve­dou­cích pra­cov­ní­ků a ino­vá­to­rů z ce­lé­ho světa k osob­ním se­tká­ním.

Výlet do USA ani účast na kon­fe­ren­ci sa­mot­né není zrov­na lev­nou zá­le­ži­tos­tí a tak je nyní možné ale­spoň vy­u­žít mož­nos­ti včas­né­ho při­hlá­še­ní do 25. lis­to­pa­du za nižší ceny.

Ceny za včas­né při­hlá­še­ní – do 25. lis­to­pa­du 2023

Early Bird Pricing

Účast­ní­ci zís­ka­jí pří­stup k in­spi­ra­tiv­ním obec­ným pre­zen­ta­cím, stov­kám tech­nic­kých pře­stáv­ko­vých se­ze­ní, mož­nost na­vá­zat kon­takt s part­ne­ry a po­sky­to­va­te­li slu­žeb So­lid­works, zú­čast­nit se net­work­ingo­vých se­tká­ní a další. Mů­že­te si být jisti, že se vrátí ob­lí­be­né akce pro účast­ní­ky, jako je Model Mania, 3D­Ex­pe­ri­en­ce Pla­yground, EDU Zone, 3D­Ex­pe­ri­en­ce Lab a také Shop Floor.

Le­toš­ní no­vin­kou je účast na po­řá­da­ných doplň­kových akcích, jako je VIP Up­gra­de nebo tří­den­ní vstu­pen­ka na jídlo na kon­fe­ren­ci.

VIP Upgrade pass

Ne­za­po­meňte se při­po­jit ke ko­mu­ni­tě So­lid­works News and Info, abys­te zís­ka­li nej­ak­tu­ál­něj­ší in­for­ma­ce o udá­los­ti, po­dě­li­li se o své ná­zo­ry a pro­mlu­vi­li si s pu­b­li­kem kon­fe­ren­ce: www.solidworks.com/newsandinfo.

Ceny se 26. lis­to­pa­du zvýší o více než 20 %, proto ne­o­tá­lej­te.

>> ZAREGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES

Sleva Early Bird platí do 25. lis­to­pa­du 2023, vzta­hu­je se pouze na plné re­gis­tra­ce na kon­fe­ren­ci a nelze ji kom­bi­no­vat s ji­ný­mi sle­va­mi.

 


Mohlo by vás zajímat: