Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tisk a automatizace na veletrzích v Německu

Středa, 01 Listopad 2023 15:13

Tags: #Formnext2023 | #SPS2023 | Německo | Veletrhy

FormnextSPS-2344V sou­sed­ním Ně­mec­ku jsou na star­tov­ní po­zi­ci dva pod­zim­ní ve­letrhy. Prv­ním je Form­next ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem ve dnech 7. až 10. lis­to­pa­du, na kte­rém se se­t­ka­jí všich­ni vý­rob­ci a zá­jem­ci o 3D tisk a adi­tiv­ní vý­ro­bu. Dru­hým je SPS (Smart Pro­ducti­on So­lu­ti­ons) v No­rim­ber­ku – 14. až 16. lis­to­pa­du – se za­mě­ře­ním na tech­no­lo­gie po­ho­nů, ří­di­cí tech­ni­ku, sen­zo­ri­ku, prů­mys­lo­vou ko­mu­ni­ka­ci a soft­ware & IT ve vý­ro­bě, tedy na prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci.

Adi­tiv­ní vý­ro­ba je stále na vze­stu­pu a ob­je­vu­jí se nová a nová ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by, 3D tisku a sou­vi­se­jí­cích tech­no­lo­gií. Proto je na tento ve­letrh při­pra­ve­no mnoho vy­sta­vo­va­te­lů, re­no­mo­va­ných vý­rob­ců, se všemi svými ak­tu­ál­ní­mi pro­duk­ty i na­pros­tý­mi no­vin­ka­mi. Pro na­lá­ká­ní na ná­vště­vu to­ho­to ve­letr­hu po­u­ži­ji dvě věty z jeho ofi­ci­ál­ní­ho webu: Form­next spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti a vy­tvá­ří je­di­neč­ný zá­ži­tek za­mě­ře­ný na in­ten­ziv­ní od­bor­nou vý­mě­nu a pří­stup k nej­no­věj­ším ře­še­ním AM. Tato kom­bi­na­ce umo­ž­ňuje ko­mu­ni­tě ak­tiv­ně utvá­řet příští ge­ne­ra­ci in­te­li­gent­ní prů­mys­lo­vé vý­ro­by.

Formnext Expo 2023

Na Form­nex­tu se od 7. do 10. lis­to­pa­du 2023 sejde více než 840 vy­sta­vo­va­te­lů a je oče­ká­vá­no více než 30 tisíc ná­vštěv­ní­ků, kteří pro­mě­ní Frank­furt nad Mo­ha­nem v hlav­ní město adi­tiv­ní vý­ro­by. Tato ko­mu­ni­ta, fA­Mi­ly, se vě­nu­je stále ros­tou­cí­mu za­vá­dě­ní adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) v prů­mys­lo­vém kon­tex­tu.
Na vý­sta­vě budou pří­tom­ny i české firmy a také zá­stup­ci čes­kých firem, které se za­bý­va­jí pro­de­jem za­ří­ze­ní za­hra­nič­ních vý­rob­ců. A oče­ká­va­jí, stej­ně jako běžní ná­vštěv­ní­ci, vy­hlá­še­ní nej­no­věj­ších vý­rob­ků, které si vy­sta­vo­va­te­lé ne­cha­li právě na Form­next.

Informace o veletrhu a cenách vstupenek najdete na formnext.mesago.com.

sps – smart production solutions

Ve­letrh o prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ci, který se letos koná už po dva­a­tři­cá­té, a je již tra­dič­ně tří­den­ní. V No­rim­ber­ku je pro něj při­pra­ve­no 120 tisíc metrů čtve­reč­ných vý­stav­ní plo­chy v 16 ha­lách a oče­ká­vá se 1200 vy­sta­vo­va­te­lů, z toho plné 2/3 z Ně­mec­ka. Nej­ví­ce ná­vštěv­ní­ků to­ho­to ve­letr­hu při­chá­zí z elek­tro­tech­nic­ké­ho prů­mys­lu, stro­jí­ren­ství a vý­ro­by za­ří­ze­ní nebo in­že­nýr­ství a slu­žeb. Kolem pěti pro­cent ná­vštěv­ní­ků je z prů­mys­lo­vé­ho IT a sítí, au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, ener­ge­tic­kých tech­no­lo­gií, z vy­so­kých škol a in­sti­tu­cí. Pra­cov­ní­ci ze že­le­zář­ské­ho prů­mys­lu, vý­ro­by plechů a ko­vo­vý­ro­by tvoří sku­pi­nu tří­pro­cent­ní, stej­ně jako ti z che­mic­ké­ho a far­ma­ceu­tic­ké­ho prů­mys­lu.
Za zmín­ku stojí spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků – ná­vštěv­ní­ků, která se po­hy­bu­je mezi 86 až 95 pro­cen­ty.
Dce­ři­né SPS ve­letrhy se ko­na­jí v Itá­lii a Číně, nově také v USA. Poté, co ame­ric­ká vláda a zá­stup­ci prů­mys­lu zjis­ti­li pro­blémy s do­da­va­tel­ský­mi ře­těz­ci, chtě­jí při­vést vý­ro­bu zpět do USA. Proto v příš­tím roce budou uspo­řá­dá­ny SPS také v Chi­ca­gu a At­lan­tě.
Soudě podle loňské účas­ti ne­bu­dou ani na tomto ve­letr­hu chy­bět vy­sta­vo­va­te­lé z Česka, stej­ně jako ná­vštěv­ní­ci, kteří se v loňském roce do­kon­ce ocit­li na 4. místě v po­čet­nos­ti.

Aktuální informace o SPS 2023 v Norimberku najdete na sps.mesago.com.


Mohlo by vás zajímat: