Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Graphisoft představuje Archicad AI Visualizer

Pondělí, 27 Listopad 2023 00:19

Tags: 3D vi­zu­a­li­za­ce | Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer | Gra­phi­soft | Ná­stroj | Stable Di­f­fusi­on

Archicad AI Visualizer Social Media Landscape-2348Gra­phi­soft, před­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­ho na­vr­ho­vá­ní, před­sta­vi­la apli­ka­ci Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer. Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer, za­lo­že­ný na pr­votříd­ním ná­stro­ji Stable Di­f­fusi­on pro ge­ne­ro­vá­ní ob­ráz­ků na bázi umělé in­te­li­gen­ce, vy­tvá­ří de­tail­ní 3D vi­zu­a­li­za­ce v ra­ných fá­zích ná­vr­hu díky jed­no­du­ché­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní op­ti­ma­li­zo­va­né­mu pro ar­chi­tek­tu­ru a in­te­ri­é­ro­vý de­sign.

Rych­lé na­sa­ze­ní tech­no­lo­gie AI je po­sta­ve­no na Adap­tiv­ním hyb­rid­ním fra­mewor­ku Gra­phi­sof­tu.

Graphisoft baner-2348

Tech­no­lo­gie Adap­ti­ve Hyb­rid Fra­mework od Gra­phi­sof­tu, která byla ozná­me­na v loňském roce, umo­ž­ňuje rych­lé a kva­lit­ní po­sky­to­vá­ní no­vých funk­cí a in­te­gra­ci ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií – jako je AI – do ře­še­ní spo­leč­nos­ti. Adap­ti­ve Hyb­rid Fra­mework umožňuje rych­le a efek­tiv­ně in­te­gro­vat ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie, jako je AI Vi­su­a­li­zer, do tech­no­lo­gic­ké­ho bloku Gra­phi­sof­tu. Toto je jen první pří­klad toho, jak se mohou in­te­gro­vat do no­vých funk­cí uvnitř soft­wa­ru. Vzhle­dem k mnoha novým pro­jek­tům, které se při­pra­vu­jí, mohou zá­kaz­ní­ci Gra­phi­sof­tu oče­ká­vat, že budou moci vy­u­ží­vat další ře­še­ní s pod­po­rou AI k tomu, co umí nej­lé­pe – na­vr­ho­vat skvě­lé bu­do­vy.

AI pohání obchodní operace Graphisoftu

V Gra­phi­sof­tu jsou tech­no­lo­gie AI vy­u­ží­vá­ny v mnoha ob­chod­ních ob­las­tech s cílem ze­fek­tiv­nit pro­voz a po­zi­tiv­ně ovliv­nit vývoj soft­wa­ru, lo­ka­li­za­ci, pod­po­ru a mar­ke­tingo­vou ko­mu­ni­ka­ci. Na­pří­klad po­mo­cí ná­stro­jů AI pro in­struk­táž­ní videa po­sky­tu­je Gra­phi­soft ma­te­ri­á­ly v ně­ko­li­ka ja­zy­cích, které jsou tak stále do­stup­něj­ší. Díky in­te­gra­ci AI do pro­ce­sů vý­ro­by soft­wa­ru – včet­ně lo­ka­li­za­cí – je možné lépe slou­žit svým zá­kaz­ní­kům a do­dá­vat soft­ware rych­le­ji a ve vyšší kva­li­tě.

Inovace podporované zpětnou vazbou od uživatelů

Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer je k dis­po­zi­ci všem ar­chi­tek­tům a ná­vr­há­řům in­te­ri­é­rů, kteří mají zájem pro­zkou­mat bu­douc­nost ar­chi­tek­to­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce s umě­lou in­te­li­gen­cí a po­skyt­nout zpět­nou vazbu o svých zku­še­nos­tech. Roz­ruch kolem prů­lo­mo­vých ob­je­vů v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce otřá­sl celým tech­no­lo­gic­kým od­vět­vím, které sli­bu­je umož­ně­ní větší kre­a­ti­vi­ty. Gra­phi­soft chce, aby tento ná­stroj byl tes­to­ván v re­ál­ném světě sku­teč­ný­mi uži­va­te­li tam, kde ho nej­ví­ce po­tře­bu­jí – na za­čát­ku pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní při zkou­má­ní ná­vrhů a ko­mu­ni­ka­ci s kli­en­ty. AI Vi­su­a­li­zer bude v ná­sle­du­jí­cích mě­sí­cích zpří­stup­něn pro znač­ky All­plan a Vec­torworks sku­pi­ny Ne­met­s­chek.

Jak Archicad AI Visualizer funguje

Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer je in­te­gro­ván do Ar­chi­ca­du, takže není nutné jej do­ku­po­vat. Uži­va­te­lé vy­tvo­ří jed­no­du­chý kon­cepč­ní model v Ar­chi­ca­du. Poté po­mo­cí tex­to­vých po­ky­nů nebo ně­ko­li­ka po­pis­ných slov, na­pří­klad „mo­der­ní kan­ce­lář s dře­vě­ný­mi po­vrchy“, vy­ge­ne­ru­jí li­bo­vol­ný počet pro­pra­co­va­ných va­ri­ant ná­vr­hu – aniž by pro kaž­dou z nich vy­tvá­ře­li de­tail­ní model. Ná­stroj vy­tvá­ří al­ter­na­ti­vy ná­vr­hu v rané fázi ná­vr­hu tím, že k pů­vod­ní­mu kon­cep­tu při­dá­vá de­tai­ly, kon­text a ná­pa­dy.

Roz­hra­ní se snad­no po­u­ží­vá a za­dá­ní a vý­sled­ky jsou op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro pra­cov­ní po­stu­py v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry a in­te­ri­é­ro­vé­ho de­sig­nu. Práva du­šev­ní­ho vlast­nic­tví jsou plně chrá­ně­na díky míst­ní­mu ulo­že­ní zdro­jo­vých ob­ráz­ků v po­čí­ta­čích uži­va­te­lů. Uži­va­te­lé mohou za­dá­vat ve­li­kos­ti ob­ráz­ků, měnit počet ite­ra­cí pro urych­le­ní ge­ne­ro­vá­ní ob­ráz­ků, upra­vo­vat sílu za­dá­ní pro přes­něj­ší vý­sled­ky a mnoho dal­ší­ho.

Stažení Archicad AI Visualizeru

K tomu, aby uži­va­te­lé mohli začít pra­co­vat s Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­ze­rem, po­tře­bu­jí pouze plat­nou li­cen­ci Ar­chi­ca­du 27 a gra­fic­ké pro­ce­so­ry Nvi­dia nebo čipy Apple Si­li­con. Ba­lí­ček byl op­ti­ma­li­zo­ván pro me­zi­ná­rod­ní verzi, ale bude fun­go­vat i ve všech ostat­ních lo­ka­li­zo­va­ných ver­zích; ná­stroj je pro­za­tím k dis­po­zi­ci pouze v an­g­lič­ti­ně. Další in­for­ma­ce a mož­nost sta­že­ní Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­ze­ru pro MacOS a Win­dows na­lez­ne­te zde.

O Stable Diffusion

Sta­bi­li­ty AI je spo­leč­nost, která stojí za vý­kon­ným, bez­plat­ným a open­‑sour­ce ge­ne­rá­to­rem Stable Di­f­fusi­on pro pře­vod textu na ob­rá­zek. Sta­bi­li­ty AI se síd­lem v Lon­dýně a vý­vo­já­ři roz­mís­tě­ný­mi po celém světě za­lo­žil Emad Mosta­que jako první open­‑sour­ce spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se umě­lou in­te­li­gen­cí (AI), která vy­ví­jí prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie ve pro­spěch lid­stva a světa.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na Sta­bi­li­ty AI.