Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EMA Design představuje Accelerated Designs

Čtvrtek, 07 Prosinec 2023 17:21

Tags: Accelerated Design | Agnostika | ECAD | EDA | EMA Design Automation | MCAD | VAR

Accelerated Designs-2349EMA De­sign Au­to­mati­on, vý­znam­ný dis­tri­bu­tor s při­da­nou hod­no­tou z ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce ná­vr­hu elek­tro­ni­ky (EDA VAR), vy­čle­ňuje svou sku­pi­nu IP, ob­sa­hu a slu­žeb jako novou spo­leč­nost Ac­ce­le­ra­ted De­signs se za­mě­ře­ním na agnos­tic­ká CAD ře­še­ní. Ac­ce­le­ra­ted De­signs bude roz­ši­řo­vat roz­sáh­lé zku­še­nos­ti s ná­vrhem a me­to­di­kou, které spo­leč­nost EMA zís­ka­la při za­vá­dě­ní plně in­te­gro­va­ných CAD pro­stře­dí pro zá­kaz­ní­ky po celém světě.

Ac­ce­le­ra­ted De­signs bude po­sky­to­vat služ­by v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce ná­vr­hu, sys­té­mo­vé in­te­gra­ce a ob­sa­hu pro celou ko­mu­ni­tu ECAD a MCAD se za­mě­ře­ním na agnos­tic­ká CAD ře­še­ní, která pod­po­ru­jí me­to­di­ku, čas uve­de­ní na trh a zlep­še­ní efek­ti­vi­ty ve všech fá­zích ná­vr­hu. Sou­čás­tí port­fo­lia Ac­ce­le­ra­ted De­signs se stane také znač­ka Ultra Lib­ra­ri­an, která je již nyní CAD agnos­tic­ká.

Ozná­me­ní to­ho­to no­vé­ho pod­ni­ku před­sta­vu­je vy­vr­cho­le­ní mno­ho­le­té­ho spo­leč­né­ho úsilí vy­so­ce obě­ta­vé­ho týmu EMA De­sign Au­to­mati­on.

Vzhle­dem k tomu, že spo­leč­nos­ti usi­lu­jí o zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat a sní­že­ní cel­ko­vé­ho ri­zi­ka plá­no­p­vá­ní, je ne­zbyt­né, aby bylo možné pro­po­jit a vy­u­žít po­u­ží­va­né me­to­di­ky a data ve všech fá­zích. Ac­ce­le­ra­ted De­signs po­mů­že spo­leč­nos­tem ze­fek­tiv­nit je­jich pro­ce­sy, sní­žit ma­nu­ál­ní úsilí a pro­po­jit je­jich data, a to vše jim umož­ní vy­ná­šet na po­vrch in­for­ma­ce v re­ál­ném čase v sou­vis­los­tech pro op­ti­mál­ní roz­ho­do­vá­ní.

V rámci roz­dě­le­ní uza­vře EMA s Ac­ce­le­ra­ted De­signs dis­tri­buč­ní smlou­vu, která umož­ní jí a její ce­lo­svě­to­vé part­ner­ské síti po­kra­čo­vat v po­sky­to­vá­ní těch­to cen­ných IP a in­že­nýr­ských slu­žeb přímo zá­kaz­ní­kům.

Ac­ce­le­ra­ted De­signs za­há­jí svou čin­nost již brzy. Pro více in­for­ma­cí kon­tak­tuj­te adinfo@accelerated­‑designs.com.


Mohlo by vás zajímat: