Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens, PTC, Autodesk a Dassault v žebříčku ABI Research

Pondělí, 11 Prosinec 2023 16:33

Tags: ABI Research | Autodesk | Dassault | MCAD | PTC | Siemens | Software | Žebříček

abi-MCAD zebricek-2350Nové hod­no­ce­ní kon­ku­ren­ce od glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti ABI Re­search po­sky­tu­je hloub­ko­vý a ob­jek­tiv­ní prů­zkum ře­še­ní na­bí­ze­ných osmi MCAD do­da­va­te­li. Ana­lý­za se za­mě­ři­la na devět kri­té­rií roz­dě­le­ných do seg­men­tů ino­va­cí a im­ple­men­ta­ce. Patří mezi ně zá­klad­ní funk­ce pro­duk­tu, po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né doplňky, roz­ší­ře­né funk­ce (ge­ne­ra­tiv­ní návrh, AR/VR, si­mu­la­ce, ren­de­ring) a clou­do­vé funk­ce.

Kromě toho zprá­va hod­no­tí nové uži­va­tel­ské zku­še­nos­ti, na­sa­ze­ní pro velké vý­rob­ní pod­ni­ky, ino­va­ci ob­chod­ní­ho mo­de­lu, podíl na trhu a eko­sys­tém part­ner­ských ře­še­ní.

Hodnocení a seřazení společností

Lídři trhu: Siemens, PTC, Autodesk, Dassault Systèmes
Hlavní proud: ZWSoft
Následovníci: Alibre, IronCAD, TurboCAD

Sie­mens (Solid Edge, NX, nově vy­da­ný NX X) se v žeb­říč­ku kon­ku­ren­tů umís­til na prv­ním místě díky svým CAD ře­še­ním po­sky­tu­jí­cím kom­plet­ní sadu po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­ných tech­no­lo­gií (CAx), růz­ným mož­nos­tem na­sa­ze­ní (on­‑pre­mi­ses, hyb­rid­ní, SaaS), fle­xi­bil­ní ceně pro­střed­nic­tvím před­plat­né­ho nebo to­ke­nu a nej­roz­sáh­lej­ší síti part­ne­rů ře­še­ní, kteří roz­ši­řu­jí CAD mož­nos­ti.

Díky bez­pro­blé­mo­vé­mu pře­cho­du z on­‑pre­mi­ses na SaaS je PTC špič­ko­vým ino­vá­to­rem, pro­to­že uži­va­te­lé mohou přímo pře­ná­šet data a mo­de­lo­vé sou­bo­ry z Creo do jeho no­vé­ho CAD ře­še­ní Creo+. Dal­ším sil­nou po­lož­kou, která po­si­lu­je skóre PTC, je zpět­ná vazba od zá­kaz­ní­ků, což je klí­čo­vé kri­té­ri­um, kde si PTC drží do­mi­nant­ní po­sta­ve­ní díky ak­tiv­ní­mu za­po­je­ní kli­en­tů.

Au­to­de­sk do­sá­hl dob­ré­ho vý­sled­ku, když se s apli­ka­ce­mi Au­to­CAD a In­ven­tor umís­til na tře­tím místě, pro­to­že po­sky­tu­je ro­bust­ní CAD pro­stře­dí, které slou­ží všem vý­rob­ním ver­ti­kálám, a má silné po­lož­ky v ob­las­ti no­vých uži­va­tel­ských zku­še­nos­tí a po­dí­lu na trhu.

Das­sault Sys­tè­mes se umís­til na čtvr­tém místě a dobře za­bo­do­val díky na­bíd­ce fle­xi­bil­ních pla­teb­ních struk­tur, nej­vět­ší­mu po­dí­lu na trhu a dru­hé­mu nej­vět­ší­mu part­ner­ské­mu eko­sys­té­mu.

Po­kro­ko­vé funk­ce byly nej­vý­znam­něj­ším roz­li­šo­va­cím fak­to­rem mezi lídry a hlav­ním prou­dem / ná­sle­dov­ní­ky. ZW­Soft, Alib­re, Iron­CAD a Tur­bo­CAD ob­vykle slou­ží men­ším vý­rob­cům, ale mají ži­vo­ta­schop­ná CAD ře­še­ní pro velké vý­rob­ce. Úska­lí těch­to po­sky­to­va­te­lů vy­plý­vá z ome­ze­ných mož­nos­tí clou­du a do­stup­nos­ti SaaS na­sa­ze­ní. Do­da­va­te­lé, kteří spa­da­jí do ka­te­go­rie hlav­ní­ho prou­du a ná­sle­dov­ní­ků, po­sky­tu­jí silné CAD mož­nos­ti, ale musí za­pra­co­vat na kon­so­li­da­ci na­bíd­ky do je­di­né­ho CAx ře­še­ní a poté na­sa­dit cloud a SaaS, aby po­sí­li­li tržní podíl mezi vel­ký­mi pod­ni­ky.

Tato zjiš­tě­ní po­chá­ze­jí ze zprá­vy ABI Re­search o kon­ku­renč­ním žeb­říč­ku MCAD SaaS For Large Enterprise and Manufacturing at Scale. Zprá­va je sou­čás­tí vý­zkum­né služ­by In­dustrial and Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gies, která za­hr­nu­je vý­zkum, data a ABI In­si­ghts. Zprá­vy o kon­ku­renč­ním žeb­říč­ku na­bí­ze­jí kom­plex­ní ana­lý­zu im­ple­men­tač­ních a ino­vač­ních stra­te­gií a po­sky­tu­jí tak je­di­neč­ný pře­hled o vý­kon­nos­ti a po­sta­ve­ní spo­leč­nos­ti ve srov­ná­ní s je­jí­mi kon­ku­ren­ty.


Mohlo by vás zajímat: