Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2018 – 2024

Pondělí, 18 Prosinec 2023 10:14

Tags: SolidWorks | Velké sestavy | Webinar

Webinar-velke sestavy-2351Das­sault Sys­tèmes So­lid­Works Cor­po­rati­on ozna­mu­je po­řá­dá­ní webi­ná­ře na téma vel­kých se­stav, který pro­běh­ne v úterý 19. pro­sin­ce 2023 od 10:00 hodin. Každá nová verze So­lid­works při­ná­ší vy­lep­še­ní v ob­las­ti vý­ko­nu. Neji­nak je tomu ve verzi 2024. V tomto webi­ná­ři se na tuto pro­ble­ma­ti­ku před­ná­še­jí­cí po­dí­vá z per­spek­ti­vy před­cho­zích verzí, od roku 2018.

Ča­so­vou úspo­ru vyš­ší­ho vý­ko­nu a s tím sou­vi­se­jí­cí funkč­nos­ti vy­u­ži­je každý uži­va­tel, i když ne­kres­lí velké se­sta­vy.

Cílem je zís­kat pře­hled o vý­ko­nu So­lid­works pro plné vy­u­ži­tí nej­no­věj­ší verze.

Ter­mín webi­ná­ře: 19. pro­sin­ce 2023 (úterý)
Čas: 10:00

Webi­nář je bez­plat­ný a v čes­kém ja­zy­ce.

Před­ná­še­jí­cím je Miloš Hrazdí­ra, In­dust­ry Pro­cess Con­sul­tant.

Registrace webinar Solidworks

Pokud vás obsah webi­ná­ře za­u­jal, a víte že v uve­de­ném ter­mí­nu se ne­bu­de­te moci zú­čast­nit, přes­to se za­re­gis­truj­te. Po od­vy­sí­lá­ní webi­ná­ře au­to­ma­tic­ky do­sta­ne email s od­ka­zem na zá­znam a po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly.


Mohlo by vás zajímat: