Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP představila pokroky v oblasti 3D tisku

Úterý, 19 Prosinec 2023 11:35

Tags: 3D tisk | Arkema | BMW Group | Decathlon | Evonik | FormNext | HP Inc. | Kovy | Polymery

Fleet of HP JF 5200 3D Printers-credit to Weerg-2351HP Inc. před­sta­vi­la no­vin­ky v ob­las­ti udr­ži­tel­né vý­ro­by. Jde zejmé­na o tech­no­lo­gie, ma­te­ri­á­ly, ná­stro­je a roz­ší­ře­ní soft­wa­ro­vých mož­nos­tí, které urych­lu­jí roz­voj 3D tisku po­ly­me­rů a kovů. Svou po­zi­ci v oboru HP de­mon­stro­va­lo na úspěš­né spo­lu­prá­ci s part­ne­ry jako jsou BMW, De­cathlon, INDO­‑MIM. HP po­sou­vá hra­ni­ce díky novým tech­no­lo­giím, které roz­ši­řu­jí mož­nos­ti 3D tisku a po­má­ha­jí jejím part­ne­rům a zá­kaz­ní­kům roz­ví­jet udr­ži­tel­nou vý­ro­bu.

Já­drem vize HP je zá­va­zek k udr­ži­tel­nos­ti.

Stra­te­gie eko­lo­gic­ké­ho 3D tisku

HP před­sta­vi­la na le­toš­ním ve­letr­hu Form­next tři pi­lí­ře své stra­te­gie udr­ži­tel­né­ho pod­ni­ká­ní v ob­las­ti 3D tisku: sní­že­ní uh­lí­ko­vé stopy, pod­po­ra obě­ho­vé­ho hos­po­dář­ství a sdí­le­ní zna­los­tí.
Důraz je kla­den na tři zá­sad­ní aspek­ty HP ře­še­ní a ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk, které po­má­ha­jí roz­ví­jet udr­ži­tel­něj­ší vý­ro­bu. Od ma­te­ri­á­lů s vy­so­kou mož­nos­tí opě­tov­né­ho po­u­ži­tí, které po­má­ha­jí fir­mám sni­žo­vat je­jich cel­ko­vý odpad a mi­ni­ma­li­zo­vat uh­lí­ko­vou stopu, přes pro­gra­my zpět­né­ho od­bě­ru, po nové ná­stro­je pro vý­po­čet uh­lí­ko­vé stopy. HP chce svým zá­kaz­ní­kům po­mo­ci dělat roz­hod­nu­tí, která pro­spí­va­jí naší pla­ne­tě a lidem na ní.

Kon­krét­ním pří­kla­dem je dlou­ho­do­bá spo­lu­prá­ce HP s BMW Group. Za­mě­řu­je se na po­krok v ob­las­tech udr­ži­tel­né­ho de­sig­nu, ma­te­ri­á­lů, vý­ro­by a au­to­ma­ti­za­ce apli­ka­cí, a to s vy­u­ži­tím růz­ných ře­še­ní 3D tisku od HP. V BMW Group vy­hod­no­cu­jí kaž­dou část vý­rob­ní­ho pro­ce­su a ne­u­stá­le zlep­šu­jí jed­not­li­vé ope­ra­ce, aby mi­ni­ma­li­zo­va­li svou uh­lí­ko­vou stopu. HP na­bí­zí ma­te­ri­á­ly s re­du­ko­va­ným ob­sa­hem CO2, a to bez na­vý­še­ní ceny, čímž zjed­no­du­šu­je je­jich při­je­tí.

Na­sa­ze­ní tech­no­lo­gie HP Multi Jet Fusi­on v BMW Group vedlo k rych­lej­ší­mu vý­vo­ji, krat­ším do­da­cím lhůtám a fle­xi­bil­ní­mu, ná­kla­do­vě efek­tiv­ní­mu pří­stu­pu k vý­ro­bě. BMW po­u­ží­vá ře­še­ní HP Jet Fusi­on 3D Au­to­mati­on Ac­ces­so­ry, které je na­vr­že­né tak, aby mi­ni­ma­li­zo­va­lo pro­dle­vy, sní­ži­lo mzdo­vé ná­kla­dy spo­je­né s adi­tiv­ní vý­ro­bou a ote­vře­lo nové mož­nos­ti v sé­ri­o­vé vý­ro­bě. V rámci BMV pra­cov­ní­ho mo­de­lu HP Au­to­mati­on Ac­ces­so­ry umožňuje zdvoj­ná­so­bit pro­duk­ci se stej­nou tis­kár­nou, což je dů­le­ži­té u pro­jek­tů s krát­ký­mi do­da­cí­mi lhůta­mi. Díky úspo­rám ná­kla­dů na 3D tisk a novým ob­chod­ním mo­de­lům se bude za­vá­dě­ní urych­lo­vat a po­ptáv­ka po 3D tiš­tě­ných dí­lech po­ros­te.

Mezi další po­či­ny HP v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti patří:

  • Spo­lu­prá­ce s part­ne­ry na vý­vo­ji udr­ži­tel­něj­ších ma­te­ri­á­lů s vy­so­kou mírou opě­tov­né­ho po­u­ži­tí. Spo­leč­ně s Ar­ke­mou vy­ví­jí HP ma­te­ri­á­ly na bi­o­lo­gic­ké bázi vy­ro­be­né z ob­no­vi­tel­né­ho ri­ci­no­vé­ho oleje, vy­u­ží­va­jí­cí bi­o­me­tan k dal­ší­mu sní­že­ní uh­lí­ko­vé stopy. S Evo­ni­kem HP vy­ví­jí 3D ma­te­ri­ál PA12 s vy­so­kou opa­ko­va­nou po­u­ži­tel­nos­tí. Tento ma­te­ri­ál, vy­ro­be­ný s vy­u­ži­tím ob­no­vi­tel­né ener­gie, může po­mo­ci sní­žit uh­lí­ko­vou stopu běžně po­u­ží­va­né­ho ma­te­ri­á­lu PA12 o 49 %, aniž by se změ­ni­ly jeho vlast­nos­tii.
  • Zá­kaz­ní­ci HP, jako je De­cathlon, se ne­u­stá­le snaží hle­dat nové pří­le­ži­tos­ti ke zvý­še­ní udr­ži­tel­nos­ti, na­pří­klad ak­tiv­ní účas­tí v pro­gra­mu Ar­ke­ma Take Back. Adi­tiv­ní vý­ro­ba, zejmé­na s tech­no­lo­gií Multi Jet Fusi­on, pro­dlu­žu­je ži­vot­ní cyk­lus spor­tov­ních vý­rob­ků De­cathlo­nu, zvy­šu­je je­jich odol­nost, roz­ši­řu­je mož­nos­ti mo­der­ni­za­ce a zmírňuje dopad vý­rob­ních pro­ce­sů na ži­vot­ní pro­stře­dí.
  • HP uvádí na trh ná­stroj Car­bon Fo­ot­print Cal­cu­la­tor, ino­va­tiv­ní soft­ware, který zá­kaz­ní­kům umož­ní vy­po­čí­tat uh­lí­ko­vou stopu kon­krét­ních tiš­tě­ných dílů. Tento ná­stroj umožňuje fir­mám při­jí­mat in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí tý­ka­jí­cí se do­pa­du je­jich po­stu­pů adi­tiv­ní vý­ro­by na ži­vot­ní pro­stře­dí.

complete HP Jet Fusion 5200 Series 3D Printing Solution-2351

No­vin­ky a roz­ší­ře­ná part­ner­ství

HP rov­něž před­sta­vu­je nové typy za­ří­ze­ní pro 3D tisk, pro­gre­siv­ní mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce, in­te­gro­va­né soft­wa­ro­vé mož­nos­ti a po­u­ka­zu­je na dy­na­mic­ký roz­voj tech­no­lo­gie 3D tisku kovů:

  • No­vin­ka­mi v seg­men­tu po­ly­me­rů jsou HP Jet Fusi­on 5600 Se­ries a HP Jet Fusi­on 5000 So­lu­ti­on. Tis­kár­na HP 5600 na­bí­zí větší přes­nost při opa­ko­va­ném tisku, spo­leh­li­vost a mož­nos­ti při­způ­so­be­ní, které po­má­ha­jí sní­žit ná­kla­dy na vývoj a va­li­da­ci. Na­pří­klad Pro­to­tal a Pro­to­labs již po­mo­cí této tis­kár­ny vy­rá­bě­jí díly. Ře­še­ní HP 5000 je na­vr­že­no tak, aby sní­ži­lo vstup­ní ba­ri­é­ru pro za­vá­dě­ní tech­no­lo­gie Multi Jet Fusi­on. Vy­chá­zí vstříc novým zá­kaz­ní­kům, kteří po­tře­bu­jí nej­pr­ve po­sou­dit objem vý­ro­by, stej­ně jako vý­zkum­ným a vý­vo­jo­vým or­ga­ni­za­cím a malým prů­mys­lo­vým nebo zdra­vot­nic­kým pod­ni­kům, které v sou­čas­né době za­dá­va­jí vý­ro­bu fi­nál­ních dílů ex­ter­ním do­da­va­te­lům.
  • Pro pod­po­ru vel­ko­ob­je­mo­vé­ho 3D tisku na­vá­za­la HP nové part­ner­ství s Ma­te­ri­a­li­se, která in­te­gru­je tech­no­lo­gie Multi Jet Fusi­on a Metal Jet od HP do soft­wa­ro­vé plat­for­my Ma­te­ri­a­li­se CO­‑AM. Tato in­te­gra­ce na­bí­zí op­ti­ma­li­zo­va­né ří­ze­ní tis­ko­vých úloh, mo­ni­to­ro­vá­ní stro­je v re­ál­ném čase a pří­pra­vu dat, což vý­rob­cům umožňuje vy­ví­jet pra­cov­ní pro­ce­sy, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu sle­do­vá­ní, kon­t­ro­lu kva­li­ty a op­ti­ma­li­za­ci vy­u­ži­tí stro­jů.
  • Ve spo­lu­prá­ci s Au­to­de­skem došlo k pro­po­je­ní soft­wa­ru Au­to­de­sk Fusi­on s tis­kár­na­mi HP Multi Jet Fusi­on a Metal Jet, které umožňuje po­sky­to­vá­ní in­te­gro­va­ných kon­strukč­ních a vý­rob­ních ře­še­ní.
  • Pro zá­jem­ce jsou nyní k dis­po­zi­ci ukáz­ky ově­řo­va­cí kon­cep­ce au­to­ma­ti­za­ce HP a Si­e­mens. Živé de­mon­stra­ce pro­bí­ha­jí v bar­ce­lo­n­ské DFac­to­ry, která je cen­t­rem HP pro spo­lu­prá­ci na vý­zku­mu a vý­vo­ji s part­ne­ry a zá­kaz­ní­ky. Video na­lez­ne­te zde.
  • Ve­dou­cí po­sta­ve­ní HP v oboru 3D tisku kovů do­klá­da­jí nová part­ner­ství s INDO­‑MIM, San­dvi­kem a El­ni­kem. Další ko­vo­vé ma­te­ri­á­ly do­dá­vá dlou­ho­le­tý part­ner GKN Ad­di­ti­ve.

Detail HP JF 4200 3D Printer at Materialise-2351

 

 


Mohlo by vás zajímat: