Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Geomagic Wrap

Středa, 20 Prosinec 2023 16:08

Tags: 3D skenování | Creaform | Geomagic Wrap | Inovace | Kreativita | Software

geomagic wrap-2351Ná­sle­du­jí­cí člá­nek se k nám do­stal přes Lin­ke­dIn ze 3D SCAN, což je jedna z ak­ti­vit spo­leč­nos­ti So­li­dVi­si­on. A pro­to­že jde o pro­duk­to­vý člá­nek o soft­wa­ru Geo­ma­gic Wrap, dou­fá­me, že za­ujme i čte­ná­ře CAD.​cz. Geo­ma­gic Wrap po­má­há lidem z růz­ných od­vět­ví vy­tvá­řet tva­ro­vě ná­roč­né mo­de­ly z na­ske­no­va­ných dat. Tento pro­gram po­mů­že rych­le upra­vit na­ske­no­va­ná data a pře­vést je do dal­ších apli­ka­cí. Často ho po­u­ží­va­jí uměl­ci, ar­che­o­lo­go­vé, de­sig­né­ři a fil­ma­ři.

Wrap je snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware za ro­zum­nou cenu. Geo­ma­gic Wrap umožňuje uži­va­te­lům pře­vést mrač­na bodů 3D do 3D po­ly­go­no­vé sítě pro po­u­ži­tí v ob­las­ti vý­ro­by, ana­lý­zy, de­sig­nu, zá­ba­vy, ar­che­o­lo­gie.

Umění a so­chař­ství

Vy­tvoř­te per­fekt­ní umě­lec­ká díla a sochy a ob­nov­te křeh­ké ar­che­o­lo­gic­ké ar­te­fak­ty po­mo­cí 3D. Uměl­ci a so­cha­ři z ce­lé­ho světa po­mo­cí Geo­ma­gic Wrap pře­vá­dě­jí fy­zic­ké ob­jek­ty do 3D pro­stře­dí. Vý­sled­kem jsou re­pre­zen­ta­tiv­ní 3D mo­de­ly ve stan­dard­ních for­má­tech, které lze kdy­ko­liv po­u­žít.

geomagic-wrap-art-and-sculpture-img-2351

3D mo­de­ly pro ana­lý­zy, ani­ma­ce a fil­mo­vé efek­ty

Wrap umož­ní rych­le vy­tvá­řet per­fekt­ní, kom­plet­ní 3D mo­de­ly fy­zic­kých ob­jek­tů z 3D na­ske­no­va­ných dat a po­u­žít je k dal­ším apli­ka­cím, jako je ana­lý­za ko­neč­ných prvků (FEA) a Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics (CFD). Kromě toho mohou mo­de­ly uměl­ci a ani­má­to­ři po­u­ží­vat v apli­ka­cích Maya, 3ds Max a další.

geomagic-wrap-analisys-img-2351

Ar­che­o­lo­gie

Ar­che­o­lo­go­vé mohou vy­u­žít 3D data pro ar­chi­va­ci a plnou ana­lý­zu staré­ho zna­če­ní, které často není zjis­ti­tel­né pou­hým okem. Díky pří­mé­mu vý­stu­pu dat z Geo­ma­gic Wrap je možné ihned vy­tisk­nout repli­ku da­né­ho ná­le­zu. Stu­den­ti nebo ná­vštěv­ní­ci muzea si mohou daný ar­te­fakt osa­hat a vní­mat všemi smys­ly bez ohro­že­ní ori­gi­ná­lu.

geomagic-wrap-archaeology-img-2351

Zkou­ší­te pře­tvo­řit vaše skici do 3D, ale cí­tí­te se ztra­ce­ni v tech­no­lo­gii? Geo­ma­gic Wrap je tu, aby vám po­mohl pře­nést umění do di­gi­tál­ní­ho světa s leh­kos­tí a pre­ciz­nos­tí. Přeměňte své sny na mo­de­ly, kte­rých se mů­že­te do­tknout. Zjis­tě­te, jak může tento ná­stroj zjed­no­du­šit váš tvůr­čí pro­ces.

Geo­ma­gic Wrap je pro­duk­tem spo­leč­nos­ti Artec 3D, v jejíž na­bíd­ce na­jde­te i další ske­no­va­cí soft­wa­ry, 3D ske­ne­ry a pří­slu­šen­ství.


 


Mohlo by vás zajímat: