Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představuje se IronCAD 2024

Úterý, 02 Leden 2024 10:42

Tags: 2D/3D | CAD | IronCAD | IronCAD 2024 | MCAD | Software

IronCAD 2024-2401Iron­CAD, prů­kop­ník ve světě na­vr­ho­vá­ní a ino­va­cí soft­wa­ro­vých ře­še­ní MCAD, ozná­mil vy­dá­ní oče­ká­va­né­ho soft­wa­ru Iron­CAD 2024. Tato nej­no­věj­ší verze před­sta­vu­je ne­sčet­né množ­ství no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní peč­li­vě vy­tvo­ře­ných tak, aby po­vý­ši­ly klí­čo­vé funk­ce, ze­fek­tiv­ni­ly pro­ces na­vr­ho­vá­ní a po­skyt­ly bez­kon­ku­renč­ní uži­va­tel­ský zá­ži­tek.

Tato vy­lep­še­ní na­dá­le upevňují ve­dou­cí po­zi­ci Iron­CA­Du v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty MCAD ná­vrhů pro stroj­ní a vý­rob­ní apli­ka­ce. Uži­va­te­lé oka­mži­tě po­cí­tí dopad ino­va­cí v Iron­CA­Du 2024, které po­sky­tu­jí vý­kon­něj­ší funk­ce pro rych­lej­ší a chytřej­ší na­vr­ho­vá­ní.

Klíčové oblasti zájmu pro IronCAD 2024

Le­toš­ní vý­vo­jo­vé úsilí se sou­stře­di­lo na po­sí­le­ní zá­klad­ních kon­strukč­ních schop­nos­tí Iron­CA­Du, které jej od­li­šu­jí jako vše­stran­né a pro­duk­tiv­ní CAD ře­še­ní ve stro­jí­ren­ství a vý­rob­ním prů­mys­lu. Mezi hlav­ní ob­las­ti, na které se za­mě­řu­je­me, patří:

  • Hro­mad­ná tvor­ba po­hle­dů a spo­leč­ný pro­ces kom­po­nent (au­to­ma­ti­zo­va­né pro­ce­sy kres­le­ní): Iron­CAD 2024 při­ná­ší po­kro­ky v au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­su tvor­by vý­kre­sů, které uži­va­te­lům umožňují ne­bý­va­lou efek­ti­vi­tu.
  • 3D ná­vr­ho­vé pro­stře­dí včet­ně ino­va­tiv­ní­ho a struk­tu­ro­va­né­ho ná­vr­hu: Díky roz­ší­ře­ní fle­xi­bi­li­ty a vše­stran­nos­ti Iron­CA­Du před­sta­vu­je verze 2024 vý­znam­ný krok vpřed díky klí­čo­vým funk­cím v zá­klad­ním pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní, které zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu Iron­CA­Du v ob­las­ti MCAD De­sign.
  • Schop­nos­ti vel­kých se­stav a snad­né po­u­ží­vá­ní: Iron­CAD 2024 upřed­nost­ňuje zvý­še­ný výkon pro velké se­sta­vy ve 3D i 2D pro­stře­dí a za­jiš­ťu­je uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé a in­ter­ak­tiv­ní na­vr­ho­vá­ní.
  • Vy­lep­še­né 2D pro­stře­dí pro de­tail­ní me­cha­nic­ký návrh: Roz­sáh­lá vy­lep­še­ní v pro­stře­dí me­cha­nic­kých de­tai­lů zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu při vy­tvá­ře­ní vý­kre­sů na vý­rob­ní úrov­ni.
  • Im­port/ex­port dal­ších for­má­tů: Roz­ší­ře­né mož­nos­ti im­por­tu/ex­por­tu roz­ši­řu­jí kom­pa­ti­bi­li­tu s apli­ka­ce­mi MCAD i BIM a umo­ž­ňují uži­va­te­lům bez­pro­blé­mo­vou práci s širší šká­lou for­má­tů sou­bo­rů.

Zá­klad­ní zá­sa­dou Iron­CA­Du je po­sky­to­vat vy­ni­ka­jí­cí uži­va­tel­ské zku­še­nos­ti, při­čemž pri­o­ri­tou je zlep­šo­vá­ní kva­li­ty a ro­bust­ní pro­ce­sy za­jiš­tě­ní kva­li­ty (QA). Iron­CAD 2024 na této zá­sa­dě staví a vě­nu­je stov­ky hodin tes­to­vá­ní a zlep­šo­vá­ní kva­li­ty.

Iron­CAD 2024 se může pochlu­bit vý­znam­ným kro­kem vpřed v pro­duk­ti­vi­tě, fle­xi­bi­li­tě a vše­stran­nos­ti při stro­jí­ren­ském CAD na­vr­ho­vá­ní. Tyto cí­le­ně při­da­né nové funk­ce jsou spe­ci­ál­ně při­dá­ny pro zvý­še­ní po­u­ži­tel­nos­ti a pro­duk­ti­vi­ty uži­va­te­lů v ob­las­tech vý­ro­by a ná­vr­hu me­cha­nic­kých stro­jů, ná­vr­hu ko­vo­vých kon­struk­cí, roz­vr­že­ní/ná­vr­hu se­stav, mo­du­lár­ní­ho ná­vr­hu, ná­vr­hu obalů a do­kon­ce i ná­vr­hu ná­byt­ku. Pro­ces na­vr­ho­vá­ní v Iron­CA­Du umožňuje ši­ro­ké vy­u­ži­tí na těch­to tr­zích a na­bí­zí uži­va­te­lům vý­kon­né ná­stro­je pro ino­va­ce a pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní, díky čemuž jsou kon­ku­ren­ce­schop­něj­ší při tvor­bě ná­vrhů na míru.

Iron­CAD 2024 je nyní k dis­po­zi­ci a při­ná­ší re­vo­lu­ci v ob­las­ti ná­vr­hu, neboť uži­va­te­lům po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní kom­bi­na­ci funkč­nos­ti, efek­ti­vi­ty a ino­va­cí. Další in­for­ma­ce a pří­stup k Iron­CA­Du 2024 na­lez­ne­te na www.irocad.com.


Mohlo by vás zajímat: