Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Matterport uvádí přesné skenování s vysokou hustotou

Pátek, 19 Leden 2024 15:49

Tags: 3D skenování | Matterport | Pro3 | Stavebnictví | Vysoká hustota

Matterport Pro3-2403Mat­ter­port ozná­mil nové mož­nos­ti ske­no­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou pro re­vo­luč­ní 3D ka­me­ru Mat­ter­port Pro3. Ske­no­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou, které je nyní k dis­po­zi­ci v beta verzi, ještě více usnad­ňuje mo­de­lo­vá­ní podle stavu bu­do­vy po­mo­cí soft­wa­ru Mat­ter­port a po­má­há ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stu­py, mi­ni­ma­li­zo­vat chyby a zrych­lit ča­so­vý har­mo­no­gram pro­jek­tu.

Tím se na­dá­le roz­ši­řu­je ná­skok Mat­ter­por­tu jako ře­še­ní s nej­lep­ším po­mě­rem ceny a vý­ko­nu pro vy­ni­ka­jí­cí sním­ky a vy­so­ce věr­nou re­kon­struk­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Mo­de­ly „As­‑built“ (sku­teč­né pro­ve­de­ní) vi­zu­a­li­zu­jí stá­va­jí­cí pod­mín­ky nebo sou­čas­ný stav bu­do­vy a do­ku­men­tu­jí klí­čo­vé kom­po­nen­ty, jako jsou po­tru­bí a ka­ná­ly. As­‑bu­il­ty, nej­čas­tě­ji vy­kres­lo­va­né ve formě sou­bo­ru mrač­na bodů, jsou zá­kla­dem pro vy­tvá­ře­ní in­for­mač­ních mo­de­lů budov (BIM) po­u­ží­va­ných v ob­las­ti sprá­vy budov a pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by.

Díky ske­no­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou do­ká­že nyní Mat­ter­port Pro3 za­chy­tit více než 5 mi­li­o­nů fil­tro­va­ných bodů s re­ál­nou hloub­kou na jedno ske­no­vá­ní, což je šes­ti­ná­sob­ný ná­růst opro­ti ske­no­vá­ní se stan­dard­ní hus­to­tou po­mo­cí Pro3. Tato soft­wa­ro­vá ino­va­ce umo­ž­ňuje ne­u­vě­ři­tel­ně přes­né vy­kres­le­ní slo­ži­tých de­tai­lů a ten­kých prvků, které se běžně vy­sky­tu­jí na sta­ve­niš­tích, v ko­merč­ních bu­do­vách a dal­ších slo­ži­tých kon­struk­cích, a od­st­ra­ňuje tak běž­nou pře­káž­ku pro mo­de­lo­vá­ní as­‑built za vý­raz­ně do­stup­něj­ší cenu.

Po na­ske­no­vá­ní pro­sto­ru mají zá­kaz­ní­ci pří­stup k datům s vyšší hus­to­tou ve formě sou­bo­ru E57, který lze im­por­to­vat do Au­to­de­sk Re­vi­tu a dal­ších ná­vr­ho­vých a kon­strukč­ních soft­wa­rů.

Po při­hlá­še­ní do beta verze budou mít uži­va­te­lé sys­té­mu Pro3 při ske­no­vá­ní na výběr ze tří mož­nos­tí hus­to­ty, což po­sky­tu­je fle­xi­bi­li­tu pro ja­kou­ko­li úlohu:

  • Stan­dard­ní hus­to­ta: Sní­má­ní 800 000 sku­teč­ných hloub­ko­vých bodů na ske­no­vá­ní za 20 sekund nebo méně.
  • Střed­ní hus­to­ta: Sní­má­ní 1,5 mi­li­o­nu re­ál­ných hloub­ko­vých bodů na ske­no­vá­ní za 45 sekund nebo méně.
  • Vy­so­ká hus­to­ta: Za­chy­tí 5 mi­li­o­nů re­ál­ných hloub­ko­vých bodů na ske­no­vá­ní za 2 mi­nu­ty.

Stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ci Pro3 mohou začít po­u­ží­vat ske­no­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou, pokud se při­po­jí k beta verzi, ještě dnes. Více in­for­ma­cí o tom, které úlohy jsou vhod­né pro ske­no­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou, na­jde­te na strán­ce pod­po­ry.Mohlo by vás zajímat: