Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MLC CAD získává EQUIVAQ SOFTWARE

Neděle, 21 Leden 2024 20:49

Tags: Akvizice | EQUIVAQ SOFTWARE | MLC CAD Systems | PDM | SolidWorks

MLC-Equivaq-akvizice-2403MLC CAD Sys­tems, pro­dej­ce CAD, CAM a 3D tis­ko­vých ře­še­ní s při­da­nou hod­no­tou, ozná­mi­l akvi­zi­ci Equi­vaq Soft­wa­ru, psky­to­va­te­le doplňko­vých a kon­zul­tač­ních slu­žeb v ob­las­ti sprá­vy pro­duk­to­vých dat (PDM). MLC vítá zá­kaz­ní­ky Equi­va­qu a zá­ro­veň svým zá­kaz­ní­kům na­bí­zí ně­ko­lik no­vých za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Jde o vý­znam­ný krok vpřed v zá­vaz­ku MLC roz­ši­řo­vat své služ­by a obo­ha­co­vat na­bíd­ku, aby mohla lépe slou­žit zá­kaz­ní­kům.

K vý­znam­ným ne­dáv­ným kro­kům patří ex­pan­ze So­lid­works do Utahu, Idaha a Wa­shing­to­nu a ne­dáv­né part­ner­ství s Form­labs, které na­bí­zí ce­no­vě do­stup­ná ře­še­ní prů­mys­lo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by. Od­bor­ná im­ple­men­ta­ce skla­dů pro sprá­vu dat a in­te­gra­ce kri­tic­kých da­ta­bá­zí s no­vý­mi ná­stro­ji od Equi­va­qu jsou nyní k dis­po­zi­ci po celé zemi spolu s řadou od­bor­ných slu­žeb, ško­le­ní a clou­do­vých ře­še­ní, jako je 3D­Ex­pe­ri­en­ce So­lid­works.

Ino­va­tiv­ní ob­chod s apli­ka­ce­mi So­lid­works PDM App Store firmy Equi­vaq na­bí­zí vý­kon­né PDM doplňky za ce­no­vě do­stup­né roční před­plat­né. Pro­fe­si­o­nál­ní služ­by, jako jsou ak­tu­a­li­za­ce, au­di­ty a rych­lé im­ple­men­ta­ce, roz­ší­ří po­dob­né stá­va­jí­cí na­bíd­ky MLC a zá­ro­veň po­skyt­nou další ná­stro­je a po­můc­ky pro mi­gra­ci dat a in­te­gra­ci da­ta­bá­zí. Equi­vaq také pod­po­řil ře­še­ní pro dis­tri­buci ob­sa­hu hod­no­to­vé­ho toku, která pro­po­jí ob­chod­ní pro­ce­sy s cyk­lem ná­vr­hu vý­rob­ku.

Equi­vaq Soft­ware se vždy za­mě­řo­val na na­bíd­ku kom­plex­ní­ho ře­še­ní, které zlep­šu­je život ad­mi­nis­trá­to­rů a uži­va­te­lů So­lid­works PDM, takže MLC je pro něj ide­ál­ní vol­bou.


Mohlo by vás zajímat: