Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

neThing.xyz zpřístupňuje vyspělý 3D tisk všem

Pátek, 02 Únor 2024 17:35

Tags: 3D tisk | CAD s podporou AI | neThing.xyz | polySpectra

neThing.xyz-2405Vý­rob­ce ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk po­ly­Spect­ra ne­dáv­no uvedl na trh nový soft­ware s ná­zvem ne­Thing.xyz. Cílem ne­Thing.xyz je zpří­stup­nit pro­ces vy­tvá­ře­ní 3D CAD mo­de­lů šir­ší­mu okru­hu uži­va­te­lů, a to s vy­u­ži­tím ge­ne­ra­tiv­ní­ho de­sig­nu za­lo­že­né­ho na umělé in­te­li­gen­ci. Ve snaze o jed­no­du­chost a uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost po­sky­tu­je ne­Thing.xyz in­že­ný­rům, de­sig­né­rům a nad­šen­cům ná­stroj pro zkou­má­ní no­vých di­men­zí při pře­vo­du di­gi­tál­ních kon­cep­tů do fy­zic­ké re­a­li­ty.

Se spuš­tě­ním bez­plat­ně pří­stup­né­ho por­tá­lu ne­Thing.xyz umo­ž­ňuje tato na­bíd­ka uži­va­te­lům pro­zkou­mat jeho funk­ce na vlast­ní kůži. Po re­gis­tra­ci mohou uži­va­te­lé vy­u­ží­vat různé funk­ce, včet­ně výzvy umělé in­te­li­gen­ci k vy­ge­ne­ro­vá­ní 3D mo­de­lu na zá­kla­dě je­jich spe­ci­fi­ka­cí. Plat­for­ma rov­něž na­bí­zí funk­ci ná­hle­du roz­ší­ře­né re­a­li­ty (AR), díky níž si uži­va­te­lé mohou své vý­tvo­ry vi­zu­a­li­zo­vat na kom­pa­ti­bil­ních za­ří­ze­ních. Kromě toho ne­Thing.xyz po­sky­tu­je uži­va­te­lům mož­nost při­způ­so­bit fy­zic­ký vzhled svých 3D mo­de­lů, což pod­po­ru­je smysl pro kre­a­ti­vi­tu a per­so­na­li­za­ci. Spo­lu­prá­ci pod­po­ru­jí funk­ce snad­né­ho sdí­le­ní, které uži­va­te­lům umo­ž­ňují vy­mě­ňo­vat si své vý­tvo­ry s přá­te­li.

Za­jí­ma­vým aspek­tem ne­Thing.xyz je jeho uži­va­tel­sky mo­di­fi­ko­va­tel­ná po­va­ha. Uži­va­te­lé mají mož­nost přímo upra­vo­vat vy­ge­ne­ro­va­ný kód, což jim umo­ž­ňuje pro­vá­dět kon­krét­ní úpra­vy mo­de­lu na zá­kla­dě svých pre­fe­ren­cí. Plat­for­ma pod­po­ru­je různé for­má­ty sou­bo­rů, což usnad­ňuje sta­ho­vá­ní vý­tvo­rů jako sou­bo­rů STL nebo GLTF pro další po­u­ži­tí nebo sdí­le­ní. po­ly­Spect­ra také před­sta­vi­la prak­tic­kou funk­ci, která umo­ž­ňuje uži­va­te­lům pře­chá­zet z vir­tu­ál­ních vý­tvo­rů na fy­zic­ké. Klik­nu­tím na tla­čít­ko „Make it real“ mohou je­din­ci za­há­jit pro­ces 3D tisku pro­střed­nic­tvím za­ří­ze­ní po­ly­Spect­ry a pře­mě­nit své di­gi­tál­ní ná­vrhy na hma­ta­tel­né ob­jek­ty.


Mohlo by vás zajímat: