Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vytvářejte jednoduše fotorealistické vizualizace

Úterý, 06 Únor 2024 15:21

Tags: Cloud | Dassault Systemès | SolidWorks | Visualize | Zkouška

SOLIDWORKS Visualize-kytara-2406Solid­works Vi­su­a­li­ze Pro­fes­si­o­nal umo­ž­ňuje vy­u­ží­vat 3D CAD data pro vy­tvá­ře­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých vi­zu­a­li­za­cí tím nej­rych­lej­ším a nej­jed­no­duš­ším způ­so­bem – od ob­ráz­ků a ani­ma­cí přes in­ter­ak­tiv­ní obsah pro web až po po­hl­cu­jí­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Solid­works Vi­su­a­li­ze za­lo­že­ný na CGI oživí CAD data a umož­ní pre­zen­to­vat ná­pa­dy v plné kráse.

Abys­te mohli Solid­works Vi­su­a­li­ze Pro­fes­si­o­nal vy­zkou­šet, re­gis­truj­te se do zku­šeb­ní verze on­li­ne a zís­kej­te bě­hem pár minut pří­stup k těmto funk­cím bez ja­kých­ko­liv zá­vaz­ků:

  • Při­da­né funk­ce: ani­ma­ce, kon­fi­gu­ra­ce, 360° vi­zu­a­li­za­ce pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu, fo­to­gra­fic­ké fil­try, fron­ta pro ren­de­ro­vá­ní a mnoho dal­ší­ho.
  • Ještě větší re­a­lis­tič­nost díky nově in­te­gro­va­né­mu en­gi­nu 3DS Stellar Ren­de­ring v nej­no­věj­ší verzi 2023.
  • Po­ho­dl­né spuš­tě­ní zku­šeb­ní verze ve webo­vém pro­hlí­že­či, kde­ko­liv a z li­bo­vol­né­ho za­ří­ze­ní.
  • Vy­u­žij­te gra­fic­ké pro­ce­so­ry v clou­du, díky kte­rým nejste nijak ome­zo­va­ní svým hard­warem.

Solidworks Visualize-zkouska-2406

Zažijte to nyní!

Vyzkousejte Solidworks

Vy­zkou­šej­te Solid­works Vi­su­a­li­ze nyní, pro rych­lou a snad­nou tvor­bu pro­fe­si­o­nál­ních fo­to­re­a­lis­tic­kých vi­zu­a­li­za­cí, ani­ma­cí a in­ter­ak­tiv­ní­ho 3D ob­sa­hu, díky čemuž mů­že­te uvést svoje vý­rob­ky na trh dříve – při­tom ušet­ří­te spous­tu peněz na vý­ro­bu pro­to­ty­pů, pro­ná­jem stu­dia a ná­klad­né pro­fe­si­o­nál­ní fo­to­gra­fo­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: