Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inspekce s využitím dronů a umělé inteligence

Čtvrtek, 15 Únor 2024 11:29

Tags: Datová analýza | DroneTech | Drony | Energetika | Inspekce | Stavebnictví

DroneTech 1-2407Na český trh při­chá­zí Dro­ne­Tech, firma ex­per­tů na lé­tá­ní s drony a da­to­vou ana­lý­zu, s uni­kát­ní­mi služ­ba­mi v ob­las­ti in­spek­ce v ener­ge­ti­ce, ve sta­veb­nic­tví a při zá­chran­ných ope­ra­cích. Díky vy­u­ži­tí pr­votříd­ních prů­mys­lo­vých dronů s nej­mo­der­něj­ší sní­ma­cí tech­ni­kou a al­go­ritmy umělé in­te­li­gen­ce do­dá­va­jí rych­lé, bez­peč­né a přes­né sběry dat, je­jichž cílem je sní­žit ná­kla­dy a zvý­šit efek­ti­vi­tu.

On­dřej Sta­něk, ob­chod­ní ře­di­tel a spo­luza­kla­da­tel Dro­ne­Te­chu, uvádí, že firma se spe­ci­a­li­zu­je na in­spek­ce v růz­ných ob­las­tech, včet­ně fo­to­vol­taic­kých elek­trá­ren, sta­veb­nic­tví, ener­ge­ti­ky, zá­chran­ných ope­ra­cí a 3D mo­de­lo­vá­ní. Na­bí­zí tak ře­še­ní nejen pro firmy, které hle­da­jí efek­tiv­ní způ­sob jak zís­ká­vat přes­ná data, ale i pro bez­peč­nost­ní slož­ky, jako jsou hasi­či nebo po­li­cie.

Inovativní technologie a služby

Dro­ne­Tech se pyšní vy­u­ží­vá­ním nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií – spe­ci­ál­ních dronů pro sběr dat a AI al­go­rit­mů pro je­jich ana­lý­zu. Vý­sled­kem je sběr dat znač­nou rych­los­tí, s vy­so­kou přes­nos­tí a mož­nos­tí opa­ko­vat mě­ře­ní, což zna­me­ná pro kli­en­ty větší efek­ti­vi­tu a nižší ná­kla­dy. Služ­by jsou navíc zcela bez­peč­né a eli­mi­nu­jí po­tře­bu vstu­po­vat do ne­bez­peč­ných nebo těžko do­stup­ných míst.

Nej­vyš­ší přes­nost v od­ha­lo­vá­ní závad na fo­to­vol­taic­kých pa­ne­lech na čes­kém trhu

Spo­leč­nost po­sky­tu­je rych­lý a spo­leh­li­vý sběr dat, která jsou vy­hod­no­co­vá­na za po­mo­ci uni­kát­ní AI ana­lý­zy. Po­má­há ma­ji­te­lům fo­to­vol­taic­kých elek­trá­ren iden­ti­fi­ko­vat a lo­ka­li­zo­vat zá­va­dy na pa­ne­lech s dosud nej­vyš­ší přes­nos­tí, čímž pře­de­jdou vy­so­kým fi­nanč­ním ztrátám, které se někdy po­hy­bu­jí až v řá­dech sta­ti­sí­ců korun za rok. Pod­stat­né je, že ne­ře­ší pouze při­ro­ze­nou de­gra­da­ci, ale sku­teč­né zá­va­dy, které mohou vést až ke vzni­ku po­žá­ru.

Usnadnění práce projektantů

Dro­ne­Tech se spe­ci­a­li­zu­je také na služ­by v ob­las­ti sta­veb­nic­tví. Před za­há­je­ním vý­stav­by na­bí­zí 3D ske­no­vá­ní ob­las­ti. Během stav­by pak pra­vi­del­ně sbírá data a vy­tvá­ří 3D mo­de­ly do­stup­né on­li­ne, které mohou po­slou­žit pro různé kon­t­ro­ly – např. sta­veb­ní­ho do­zo­ru či in­ves­to­ra. Vy­tvá­ří také de­tail­ní 3D mo­de­ly ob­jek­tů nebo tech­nic­kých za­ří­ze­ní a mapy ob­las­tí pro různé účely, včet­ně re­kon­struk­cí a těžby.

Odhalení rizikových míst vysokého napětí

Dro­ne­Tech po­sky­tu­je i služ­by pro iden­ti­fi­ka­ci ri­zi­ko­vých míst v ochran­ných pás­mech vy­so­ké­ho na­pě­tí. Firma vy­tvá­ří 3D mo­de­ly ve­de­ní a jeho nej­bliž­ší­ho okolí, což umožňuje od­ha­le­ní ri­zi­ko­vých míst pro vznik po­žá­rů nebo škod způ­so­be­ných za­sa­hu­jí­cí ve­ge­ta­cí. Data z in­spek­ce jsou po­sky­to­vá­na on­li­ne, což vý­raz­ně usnadňuje kon­t­ro­lu dané ob­las­ti tech­ni­kem pro­vo­zo­va­te­le sou­sta­vy, neboť není nutná fy­zic­ká pří­tom­nost v místě in­spek­ce a zdo­lá­vá­ní často těžko pří­stup­né­ho te­ré­nu.

Rychlá a levná pomoc při záchranných akcích

V ne­po­sled­ní řadě spo­leč­nost na­bí­zí rych­lé a ce­no­vě do­stup­né vy­hle­dá­vá­ní ztra­ce­ných nebo zra­ně­ných osob v růz­ných těžko do­stup­ných nebo roz­sáh­lých ob­las­tech. Naše drony jsou kromě ter­moka­me­ry s vy­so­kým roz­li­še­ním vy­ba­ve­ny i noč­ním vi­dě­ním, 200­ná­sob­ným zo­o­mem, la­se­ro­vým dál­ko­mě­rem a jsou schop­ny sle­do­vat po­hyb­li­vé ob­jek­ty jako vo­zi­dla apod. To umožňuje přes­ně lo­ka­li­zo­vat hle­da­né osoby a na­vést zá­chran­né slož­ky na místo po­mo­cí GPS sou­řad­nic nebo pří­mou ko­or­di­na­cí. Veš­ke­rá tato data je totiž možné sdí­let s ve­li­te­lem zá­sa­hu v re­ál­ném čase, třeba i on­li­ne. Navíc cena za služ­by je až o 90 % nižší v po­rov­ná­ní s pro­vo­zem vr­tu­l­ní­ků.

Inspekce střech a staveb

Vi­zu­ál­ní in­spek­ci střech a sta­veb lze též pro­vést bez nut­nos­ti fy­zic­ké­ho vstu­pu na místo. Služ­ba za­hr­nu­je po­ří­ze­ní de­tail­ních fo­to­gra­fií a videí. Na­bí­ze­no je také fo­to­gra­fo­vá­ní smě­rem na­ho­ru, uplat­ní se při in­spek­ci spod­ní stra­ny mostů. V těch­to pří­pa­dech kli­en­ti ob­dr­ží sním­ky pro vlast­ní zhod­no­ce­ní bez ri­zi­ka a vy­so­kých ná­kla­dů.

Vize a plány DroneTechu

Ač­ko­liv jsou služ­by Dro­ne­Te­chu vhod­né pro ši­ro­kou škálu kli­en­tů – od sta­veb­nic­tví přes ener­ge­ti­ku až po zá­chran­né slož­ky, v sou­čas­né době se sou­stře­dí pri­már­ně na ma­ji­te­le fo­to­vol­taic­kých elek­trá­ren a ser­vis­ní spo­leč­nos­ti. V le­toš­ním roce se za­mě­ří na vy­bu­do­vá­ní kli­ent­ské zá­klad­ny v ob­las­ti fo­to­vol­taic­kých in­spek­cí a na roz­voj svých slu­žeb tak, aby za­jis­ti­la efek­tiv­ní a bez­peč­ný pro­voz tech­nic­kých za­ří­ze­ní, sta­veb a in­frastruk­tu­ry svých kli­en­tů. V bu­douc­nu plá­nu­je ex­pan­do­vat také na za­hra­nič­ní trhy, kde je kla­den velký důraz na ze­le­nou ener­gii. Díky služ­bám Dro­ne­Te­chu ji budou moci vy­tvá­řet efek­tiv­ně­ji.

O DroneTechu

Dro­ne­Tech je česká spo­leč­nost spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na in­spekč­ní a ana­ly­tic­ké služ­by s vy­u­ži­tím prů­mys­lo­vých dronů a umělé in­te­li­gen­ce. Díky mo­der­ní tech­no­lo­gii a od­bor­ným zna­los­tem na­bí­zí ře­še­ní na míru pro zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty a bez­peč­nos­ti v růz­ných od­vět­vích. Více in­for­ma­cí na­jde­te na www.​drone­‑​tech.​cz.


Mohlo by vás zajímat: