Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PTC uvádí na trh Onshape Vision pro Apple Vision Pro

Čtvrtek, 15 Únor 2024 23:42

Tags: Apple Vi­si­on Pro | CAD | CAM | On­sha­pe Vi­si­on | PDM | PTC

Apple Onshape Vision-2407Za­čát­kem února byla ozná­me­na do­stup­nost On­sha­pe Vi­si­on pro Apple Vi­si­on Pro. On­sha­pe Vi­si­on mění způ­sob, jakým ná­vr­há­ři pro­duk­tů pro­hlí­že­jí 3D mo­de­ly po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní (CAD), pra­cu­jí s nimi a spo­lu­pra­cu­jí na nich. On­sha­pe Vi­si­on vy­u­ží­vá pro­sto­ro­vé vý­po­čet­ní schop­nos­ti Apple Vi­si­on Pro a umo­ž­ňuje vý­vo­já­řům pro­duk­tů ma­ni­pu­lo­vat s di­gi­tál­ní­mi ná­vrhy pro­mí­ta­ný­mi do fy­zic­ké­ho pro­sto­ru po­mo­cí při­ro­ze­ných způ­sobů in­ter­ak­ce, jako jsou gesta rukou, po­hy­by očí nebo hla­so­vé pří­ka­zy.

On­sha­pe Vi­si­on se syn­chro­ni­zu­je s clou­do­vým CAD a sys­té­mem pro sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM) On­sha­pe, což umo­ž­ňuje, aby se veš­ke­ré změny v mo­de­lu pro­duk­tu zob­ra­zo­va­ly v On­sha­pe Vi­si­on v re­ál­ném čase. On­sha­pe Vi­si­on je nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní v App Storu pro Apple Vi­si­on Pro.

On­sha­pe Vi­si­on na­bí­zí zcela nový roz­měr vý­vo­je pro­duk­tů tím, že pře­ná­ší 3D di­gi­tál­ní ná­vrhy do naší fy­zic­ké re­a­li­ty způ­so­bem, který je velmi při­ro­ze­ný. Kon­struk­té­ři mohou na­pří­klad držet své di­gi­tál­ní vý­rob­ky, zvět­šo­vat je nebo zmen­šo­vat do li­bo­vol­né­ho mě­řít­ka nebo ro­ze­bí­rat a kon­t­ro­lo­vat jed­not­li­vé kom­po­nen­ty či díly. Pře­zkou­má­ní ná­vrhů po­mo­cí On­sha­pe Vi­si­on může po­mo­ci ge­ne­ro­vat nové ná­pa­dy, pod­po­řit různé per­spek­ti­vy a iden­ti­fi­ko­vat po­ten­ci­ál­ní vy­lep­še­ní va­šich vý­rob­ků.

Re­cen­ze ná­vrhů jsou v On­sha­pe Vi­si­on na Apple Vi­si­on Pro při­ro­ze­něj­ší než při tra­dič­ních vi­deo­kon­fe­ren­cích. Ko­le­go­vé z růz­ných míst, kteří po­u­ží­va­jí Apple Vi­si­on Pro, budou mít při vi­zu­a­li­za­ci, in­ter­ak­ci a po­hy­bu po stej­ném ná­vr­hu pro­duk­tu pocit, že jsou ve stej­ném pro­sto­ru. Je­di­neč­ná clou­do­vá ar­chi­tek­tu­ra On­sha­pe vy­u­ží­vá je­di­ný zdroj dat, takže veš­ke­ré ko­men­tá­ře za­da­né v On­sha­pe Vi­si­on se zob­ra­zí v On­sha­pe na všech plat­for­mách včet­ně Macu, iPadu a iPho­nu. Stej­ně tak jsou v apli­ka­ci On­sha­pe Vi­si­on oka­mži­tě vi­di­tel­né ja­ké­ko­li změny CAD mo­de­lu.

Apple Onshape Blog Content Image-2407

On­sha­pe je nej­roz­ší­ře­něj­ší clou­do­vá plat­for­ma pro vývoj pro­duk­tů, která kom­bi­nu­je pro­fe­si­o­nál­ní CAD s in­te­gro­va­ným PDM, po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­nou vý­ro­bou (CAM), si­mu­la­cí, ren­de­ro­vá­ním a dal­ší­mi funk­ce­mi. Pro­fe­si­o­nál­ní uži­va­te­lé si mohou On­sha­pe vy­zkou­šet zdar­ma po dobu šesti mě­sí­ců, pokud se při­hlá­sí do pro­gra­mu On­sha­pe Dis­co­ve­ry. Tě­ší­me se na to, jak si uži­va­te­lé On­sha­pe vy­zkou­ší On­sha­pe Vi­si­on a Apple Vi­si­on Pro.

Kromě On­sha­pe Vi­si­on vy­ví­jí PTC pro Apple Vi­si­on Pro i další pro­sto­ro­vé vý­po­čty, včet­ně apli­ka­cí za­lo­že­ných na port­fo­liu pro­duk­tů Vu­fo­ria a Creo. Ko­nec­kon­ců, za­mě­ře­ní PTC na 3D pro­duk­to­vá data se při­ro­ze­ně hodí k pro­sto­ro­vým vý­po­čet­ním zá­žit­kům, které Apple Vi­si­on Pro umo­ž­ňuje. Na­pří­klad vi­zu­a­li­za­ce ná­vrhů vý­rob­ků nebo zís­ká­vá­ní di­gi­tál­ních po­ky­nů krok za kro­kem – na zá­kla­dě ná­stro­jů, jako je CAD, sprá­va ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) a roz­ší­ře­ná re­a­li­ta – má pro naše zá­kaz­ní­ky sku­teč­ný po­ten­ci­ál a může uvol­nit novou hod­no­tu pro ob­las­ti, jako je vývoj vý­rob­ků, ško­le­ní pra­cov­ní­ků a ser­vis vý­rob­ků.


Mohlo by vás zajímat: