Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Medidata a Sanofi Vaccines rozšiřují spolupráci

Neděle, 03 Březen 2024 23:02

Tags: Dassault Systemès | Me­di­da­ta | Me­di­da­ta eCOA | Sa­no­fi Vacci­nes | Spo­lu­prá­ce | Vakcíny

Rave EDC-1-2409Me­di­da­ta, spo­leč­nost Dassault Systèmes a před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro kli­nic­ké stu­die v ob­las­ti věd o živé pří­ro­dě, a Sa­no­fi Vacci­nes ozná­mi­ly spo­lu­prá­ci na vy­u­ži­tí sys­té­mu Me­di­da­ta eCOA pro na­sa­ze­ní ve stu­di­ích vak­cín. Na­va­zu­je tak na dlou­ho­le­té úspěš­né zku­še­nos­ti Me­di­da­ta a Sa­no­fi s po­u­ží­vá­ním Me­di­da­ta Rave EDC (elek­tro­nic­ký sběr dat).

Spo­lu­prá­ce bude vy­u­ží­vat funk­ci eDi­a­ry v rámci eCOA k vy­tvo­ře­ní knihov­ny eDi­a­ry spe­ci­fic­ké pro vak­cí­ny Sa­no­fi. Tato knihov­na urych­lí bu­dou­cí dobu pří­pra­vy stu­die, zlep­ší efek­ti­vi­tu a zvýší kva­li­tu dat a zá­ro­veň za­jis­tí, že pa­ci­en­ti budou mít pří­stup k eDe­ní­kům, které se snad­no po­u­ží­va­jí.

Sa­no­fi se roz­hod­la vy­u­žít mož­nos­ti eCOA ve svých stu­di­ích vak­cín, čímž op­ti­ma­li­zu­je kli­nic­kou cestu pa­ci­en­ta tím, že omezí sle­do­vá­ní na místě a umož­ní pa­ci­en­tům za­dá­vat údaje v re­ál­ném čase z li­bo­vol­né­ho místa. Pi­lot­ní pro­jek­ty eCOA byly pro­ve­de­ny v šesti stu­di­ích vak­cín a pro­ká­za­ly vy­so­kou míru do­dr­žo­vá­ní pra­vi­del pa­ci­en­ty, čímž po­skyt­ly vy­so­ce spo­leh­li­vé údaje. Vý­sled­kem je, že spo­lu­prá­ce od té doby pře­sáh­la pi­lot­ní fázi a sys­tém eCOA byl na­sa­zen v celé řadě kli­nic­kých stu­dií vak­cín Sa­no­fi.

Me­di­da­ta eCOA je kom­plex­ní na­bíd­ka slu­žeb, která při­ná­ší re­vo­lu­ci ve způ­so­bu, jakým spon­zo­ři, smluv­ní vý­zkum­né or­ga­ni­za­ce (CRO) a pra­co­viš­tě shro­maž­ďu­jí data od pa­ci­en­tů, lé­ka­řů a ošet­řo­va­te­lů. Sys­tém eCOA, který je sou­čás­tí jed­not­né plat­for­my Me­di­da­ta, zkra­cu­je dobu se­sta­ve­ní stu­die až o 50 % a po­sky­tu­je kom­plex­ní pře­hled o úda­jích pa­ci­en­tů, při­čemž pa­ci­en­tům po­sky­tu­je fle­xi­bi­li­tu a mož­nost volby, jak se za­po­jit do ak­ti­vit stu­die.

Sa­no­fi spo­lu­pra­cu­je s Me­di­da­ta již více než deset let a vy­u­ží­vá ře­še­ní Me­di­da­ta na­příč celou or­ga­ni­za­cí, včet­ně stu­dií vak­cín, k bez­peč­né­mu a efek­tiv­ní­mu zís­ká­vá­ní a sprá­vě dat.


Mohlo by vás zajímat: