Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Připomínka pokračování webinářů o HyperWorks

Čtvrtek, 07 Březen 2024 22:58

Tags: Advanced Engineering | Altair | HyperMesh | HyperStudy | HyperWorks | Inspire | OptiStruct | Webináře

HyperWorks-2410Advan­ced En­gi­nee­ring při­po­mí­ná zá­jem­cům, že již v úterý 12. 3. 2024 za­čí­ná jarní cyk­lus webi­ná­řů Hy­perWorks efek­tiv­ně 2. Každé druhé úterý od 12. břez­na do 23. dubna se mů­že­te v čase od 10 do 11 hodin on­li­ne zú­čast­nit nové jarní webi­ná­řo­vé série opět na téma Hy­perWorks. Již tra­dič­ně je účast na webi­ná­řích od Advan­ced En­gi­nee­ring zdar­ma a je ote­vře­ná širší ve­řej­nos­ti.

Před­ná­še­jí­cí se vrátí k té­ma­tům, která mi­nu­le ote­vře­li. Opět se po­dě­lí o tipy, triky a do­po­ru­če­né po­stu­py pro efek­tiv­ní vy­u­ži­tí nové ge­ne­ra­ce Hy­perWorks. Pro­gram je do­pl­něn o téma da­to­vých ana­lýz s vy­u­ži­tím AI/ML tech­no­lo­gií. Také se mů­že­te těšit na oko­men­to­va­né no­vin­ky ve verzi Hy­perWorks 2023.1.

PROGRAM WEBINÁŘŮ

12. 3. 2024 | 10:00 – 11:00 | on­li­ne
Vy­u­žij­te nový Hy­per­Me­sh na­pl­no

Jak název na­po­ví­dá, bude se webi­nář opět vě­no­vat pra­cov­ním po­stu­pům v novém pro­stře­dí Al­tair Hy­per­Me­sh, na­vá­že na časté do­ta­zy z uži­va­tel­ských ško­le­ní či dis­ku­sí po pod­zim­ní sérii webi­ná­řů a ukáže i další tipy.
Před­ná­ší: Mar­tin Kuklík

26. 3. 2024 | 10:00 – 11:00 | on­li­ne
Al­tair In­spi­re a ově­řo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti

Tento webi­nář se bude vě­no­vat no­vin­kám v Al­tair In­spi­re, při­po­me­ne pa­ra­me­t­ric­ké op­ti­ma­li­za­ce a im­ple­men­ta­ce De­sign Ex­plo­re­ru, a dále ukáže i nej­čer­s­tvěj­ší no­vin­ky – CFD řešič, mo­de­lář lat­ti­ce struk­tur s vy­u­ži­tím im­pli­cit­ní ge­o­me­t­rie a ně­kte­ré no­vin­ky ve vý­rob­ních si­mu­la­cích.
Před­ná­ší: Voj­těch Rulc

9. 4. 2024 | 10:00 – 11:00 | on­li­ne
Op­ti­ma­li­za­ce a De­signEx­plo­rer

V tomto webi­ná­ři se po čase před­ná­še­jí­cí vrátí k pro­ble­ma­ti­ce au­to­ma­tic­kých op­ti­ma­li­za­cí a bude pro­bí­rat ná­stro­je jako Al­tair Op­tiStructHy­perStu­dy.
Před­ná­ší: Jiří Kri­žan

23. 4. 2024 | 10:00 – 11:00 | on­li­ne
Da­to­vé ana­lý­zy a AI/ML

Té­ma­tem bude AI/ML v ob­las­ti zpra­co­vá­ní dat a za­mě­ří se na in­že­nýr­skou per­spek­ti­vu užití. Z DA/AI ná­stro­jů se za­mě­ří pře­de­vším na Al­tair Ra­pi­d­Mi­ner.
Před­ná­ší: Voj­těch Rulc

Na závěr kaž­dé­ho z webi­ná­řů pro­běh­ne dis­ku­se nad do­ta­zy účast­ní­ků.

Advanced-vice informaci

 

Advanced-registrace

 

 


Mohlo by vás zajímat: