Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Velkoobjemový 3D tisk z plastů s Weber Additive

Pondělí, 11 Březen 2024 15:39

Tags: 3D tisk | 3Dwiser | Plasty | Velkoobjemový | Weber Additive | Webinar

Weber DXR-24113Dwi­ser zve zá­jem­ce na nový ter­mín webi­ná­ře o prak­tic­kých mož­nos­tech vel­ko­ob­je­mo­vé­ho 3D tisku z plas­tů s kva­lit­ní ně­mec­kou tech­no­lo­gií Weber Ad­di­ti­ve. Je na­chys­tán opět ve čtvr­tek, ten­to­krát 14. břez­na, od 16 hodin. Spo­leč­ně se po­dí­vá­te přímo do vý­rob­ní­ho zá­vo­du Weber, kde vzni­ka­jí jak velké 3D tis­kár­ny, tak i se­sta­vy pro pří­mou ex­tru­zi ter­mo­plas­tů na ro­bo­tic­kém ra­me­ni, které boří pro­sto­ro­vá ome­ze­ní.

Vy­u­žít tuto tech­no­lo­gii mů­že­te k adi­tiv­ní vý­ro­bě vel­ko­ob­je­mo­vých a slo­ži­tých dílů v růz­ných ob­las­tech – od pří­pra­vy forem ve slé­vá­ren­ství či měst­ské­ho mo­bi­li­á­ře přes au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ku až po de­sign a ar­chi­tek­tu­ru, sta­veb­nic­tví a in­frastruk­tu­ru nebo ener­ge­tic­ký prů­my­sl.

Proč si webinář nenechat ujít?

  • Uvi­dí­te, jak fun­gu­je vel­ko­ob­je­mo­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba v por­tá­lo­vé tis­kár­ně…
  • … a na ro­bo­tic­ké paži, kde ná­vr­há­řům při­ná­ší svo­bo­du při na­vr­ho­vá­ní kom­pli­ko­va­ných tvarů.
  • Po­dí­vá­te se, proč je vý­hod­ná ex­tru­ze ma­te­ri­á­lu přímo z pelet a jaké jsou mož­nos­ti recyk­la­ce.
  • Zod­po­vě­ze­ny budou vaše otáz­ky.

 Registrace webinar 3Dwiser

 


Mohlo by vás zajímat: