Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TecuMed – 3D svět, který mění lidské životy

Pondělí, 11 Březen 2024 23:14

Tags: 3D Modelování | 3D tisk | Chirurgie | CNC | Implantáty | Kraniální rekonstrukce | TecuMed

TecuMed-2411Pokud usly­ší­te pojem kra­ni­ál­ní re­kon­struk­ce, asi vám to nic moc ne­řek­ne. Pokud tedy nejste lékař, chi­rurg nebo pa­ci­ent, kte­ré­mu právě tento zá­krok to­tál­ně změní život. Za vším hle­dej­me tech­no­lo­gic­ký po­krok, ši­kov­né české hlavy a také špič­ko­vé chi­rur­gy. Cesta br­něn­ského Tecu­Medu, která se za­mě­řu­je na ab­so­lut­ně pre­ciz­ní ná­hra­dy části lebky, vy­so­ce spe­ci­a­li­zo­va­né re­kon­struk­ce če­lis­tí, či jiné ti­ta­no­vé im­plan­tá­ty, při­tom za­ča­la snem jed­no­ho stro­ja­ře se zá­li­bou v pro­gra­mo­vá­ní a 3D tech­no­lo­gi­ích – Pře­mys­la Krška.

Cesta k na­pros­to špič­ko­vým kra­ni­ál­ním re­kon­struk­cím Tecu­Me­du byla plná slo­ži­tých od­bo­ček. Pře­my­sl Kršek je totiž stro­jař, aka­de­mik, uči­tel. Po roce 2000 ale viděl ob­rov­ské mož­nos­ti, jaké na­bí­zel ex­pan­ziv­ní vývoj 3D tech­no­lo­gií pro me­di­cí­nu a chtěl se jim dů­klad­ně vě­no­vat. Jenže mu ne­sta­či­lo o no­vých tech­no­lo­gi­ích jen psát člán­ky a pu­b­li­ka­ce. Chtěl po­znatky o roz­vo­ji 3D mo­de­lo­vá­ní pře­nést i dál do kli­nic­ké praxe. S po­mo­cí br­něn­ské­ho ra­di­o­lo­ga Petra Krupy se učil číst v ra­di­o­lo­gic­kých sním­cích a začal zva­žo­vat, jak mohou 3D mo­de­ly po­mo­ci v chi­rur­gii. V roce 2006 pak zcela ná­ho­dou po­tkal neu­ro­chi­rur­ga z Os­t­ra­vy To­má­še Hr­bá­če a vznik­la myš­len­ka pro vy­tvo­ře­ní ná­hra­dy le­beč­ní kosti za po­mo­ci vy­u­ži­tí 3D tech­no­lo­gií, tva­ro­vá­ním ve formě.

„Vlast­ně můj první pa­ci­ent si o tento zá­krok při­šel říct sám. Byl to řidič ka­mi­o­nu, který měl v Bri­tá­nii vážný úraz hlavy. Jeho zra­ně­ní již byla tak­zva­ně za­lé­če­ná, ale kvůli de­for­ma­ci lebky byla jeho kva­li­ta ži­vo­ta mi­zer­ná a při­šel tak s tím, že bychom mu mohli část kosti na­hra­dit,“ ko­men­tu­je myš­len­ku kra­ni­ál­ní re­kon­struk­ce po­mo­cí 3D sou­čas­ný pri­mář Neu­ro­chi­rur­gic­ké kli­ni­ky FN Os­t­ra­va Tomáš Hrbáč.

TecuMed-2-2411

V té době lé­ka­ři běžně při ope­ra­cích po­u­ží­va­li jako ná­hra­dy vlast­ní pa­ci­en­to­vu kost, která ale často pod­lé­ha­la vstře­bá­vá­ní a in­fek­ci. Po­u­ží­va­lo se i ple­xisklo, které se za­tep­la ohý­ba­lo na ope­rač­ním sále nebo ručně mo­de­lo­va­né ná­hra­dy z tak­zva­né­ho kost­ní­ho ce­men­tu. K do­ko­na­los­ti měly ale tyto va­ri­an­ty da­le­ko. Tva­ro­vá­ní ná­hra­dy le­beč­ní kosti ve formě však opro­ti teh­dej­ší praxi na­bí­ze­lo pre­ciz­ní ře­še­ní, do­ko­na­lou ana­to­mic­kou věr­nost a pre­ciz­ní kva­li­tu fi­nál­ní­ho im­plan­tá­tu. A tak v roce 2008 Pře­my­sl Kršek za­lo­žil s ko­le­gy firmu, za­měst­nal pro­gra­má­to­ry a vý­vo­já­ře, kteří do­ká­za­li 3D mo­de­ly ná­hrad le­beč­ních kostí vy­mo­de­lo­vat a vy­ro­bit od­po­ví­da­jí­cí formy.

„Byla to těžká ne­vě­do­most a na­i­vi­ta, co zna­me­ná pod­ni­ká­ní. Ne­vě­dě­li jsme, kam až tato naše cesta po­ve­de, ne­vi­dě­li jsme všech­na ta úska­lí, ale po­tkal jsem tolik in­spi­ra­tiv­ních a moud­rých lidí, že tento ko­loběh už nešlo za­sta­vit,“ dodal k za­lo­že­ní firmy Pře­my­sl Kršek.

Extrémní sporty, nádory i cévní onemocnění

Dů­vo­dů, proč tak­zva­ných kra­ni­ál­ních re­kon­struk­cí v Česku i ve světě při­bý­vá je hned ně­ko­lik. Úrazy na ko­lech a v po­sled­ní době stále čas­tě­ji na čtyř­kol­kách, skoky do vody, ale také cévní one­moc­ně­ní, otoky mozku a ná­sled­ná masiv­ní kr­vá­ce­ní a také ná­do­ry. To vše může vést k po­ško­ze­ní lebky a nut­nos­ti od­stra­nit její část.

„V mo­men­tě, kdy je pa­ci­ent sta­bi­li­zo­va­ný a je vy­ře­še­ný pri­már­ní důvod, proč se část le­beč­ní kosti od­st­raňovala, při­chá­zí na řadu mož­nost kra­ni­ál­ní re­kon­struk­ce. Pa­ci­en­ti, kteří žijí a fun­gu­jí i bez nutně od­stra­ně­né části lebky totiž často uvá­dě­jí bo­les­ti hlavy, ri­zi­ko­vá jsou i další po­ra­ně­ní mozku, hrozí jim také zvý­še­né ri­zi­ko epi­lep­tic­ké­ho zá­chva­tu. Tito pa­ci­en­ti často nosí helmy, a kromě zdra­vot­ních rizik je tady také velký psy­chic­ký dis­kom­fort, stud,“ vy­svět­lu­je pro­blémy pa­ci­en­tů pri­mář FNO Tomáš Hrbáč.

Špičkový implantát se rodí v Brně

A zde při­chá­zí na řadu Tecu­Med. Od roku 2018 se totiž firma za­mě­řu­je na kra­ni­ál­ní im­plan­tá­ty, re­kon­struk­ce če­lis­tí a tisk pre­ciz­ních ti­ta­no­vých ná­hrad. Fun­gu­je jako kom­plex­ní ser­vis, za­hr­nu­jí­cí celou řadu vy­so­ce pro­fe­si­o­nál­ních čin­nos­tí pro lé­ka­ře, kteří Tecu­Med s kon­krét­ním CT vy­šet­ře­ním oslo­ví a zde za­čnou ihned tvo­řit in­di­vi­du­ál­ní ře­še­ní pro da­né­ho pa­ci­en­ta. Prv­ním kro­kem je plá­no­vá­ní ope­ra­ce. On­li­ne, přímo s chi­rur­gem na­plá­nu­jí ope­ra­ci a vy­tvo­ří 3D mo­de­ly pro kon­krét­ní­ho pa­ci­en­ta. Lékař vidí do půl ho­di­ny, jak bude ná­hra­da vy­pa­dat.

TecuMed-3-2411.jpg

Ná­sle­du­je sa­mot­ná vý­ro­ba, tedy CNC fré­zo­vá­ní nebo 3D tisk mo­de­lů a im­plan­tá­tů. Zá­ro­veň také ke kaž­dé­mu pří­pa­du vzni­ká přes­ná do­ku­men­ta­ce, ná­vo­dy a po­stu­py. Sil­nou strán­kou spo­leč­nos­ti je rych­lost a vy­so­ká míra fle­xi­bi­li­ty. Celý pro­ces za­be­re prů­měr­ně pouhý týden plá­no­vá­ní a vý­ro­by v br­něn­ském Tecu­Me­du. Poté pu­tu­je vý­ro­bek ke kon­krét­ní­mu chi­rur­go­vi. Tecu­Med už má za sebou více než dva ti­sí­ce in­di­vi­du­ál­ních pří­pa­dů a pa­ci­en­tů. Dva ti­sí­ce pří­bě­hů, které mají díky dávné zví­da­vos­ti a touze o pro­po­je­ní 3D světa s me­di­cí­nou, šťast­ná ro­zuz­le­ní.

„Jen ve Fa­kult­ní ne­moc­ni­ci Os­t­ra­va ročně pro­ve­de­me 15 až 25 ta­ko­vých­to ope­ra­cí. Je to o zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho stavu pa­ci­en­tů, ale také sa­mo­zřej­mě o ab­so­lut­ní změně kva­li­ty je­jich ži­vo­ta, ať už z es­te­tic­ké či psy­chic­ké strán­ky,“ ko­men­tu­je pri­mář FNO Tomáš Hrbáč.

Pokud ne­na­sta­nou váž­něj­ší kom­pli­ka­ce, pa­ci­ent už pět týdnu po zá­kro­ku žije, fun­gu­je ab­so­lut­ně nor­mál­ně. A ta změna kva­li­ty ži­vo­ta je zá­sad­ní.

TecuMed-4-2411

Naděje pro další pacienty i poklona lékařům

Tecu­Med má nyní už 24 za­měst­nan­ců a na­bí­zí pomoc pa­ci­en­tům nejen v Česku, ale i na Slo­ven­sku, v Pol­sku, Ra­kous­ku a Fran­cii. V Ně­mec­ku má Tecu­Med i vlast­ní po­boč­ku. Snaží se po­mo­ci všem pa­ci­en­tům, pro­to­že 3D re­kon­struk­ce jim může vý­raz­ně změ­nit život. A spo­leč­nost ak­tu­ál­ně na­bí­rá další spe­ci­a­li­zo­va­né za­měst­nan­ce, v ob­las­ti vý­vo­je i vlast­ní vý­ro­by. Vše je o tý­mo­vé práci, která stojí za je­jí­mi vý­sled­ky. Stále jsou nové ná­pa­dy na nové pro­duk­ty a tech­no­lo­gie, jak plá­no­vat a vy­rá­bět im­plan­tá­ty, jak uspo­ko­jit pod­ně­ty lé­ka­řů a po­tře­by je­jich pa­ci­en­tů. Pro­duk­ty Tecu­Me­du by ale ne­mě­ly vůbec žádný vý­znam bez pre­ciz­ní práce čes­kých chi­rur­gů.

„My umíme ta tech­no­lo­gic­ká kouz­la, ale chi­rur­go­vé mají jen jednu šanci, aby to vše udě­la­li během je­di­né ope­ra­ce na­po­pr­vé a tady já vždy na­pros­to sme­kám. Oni re­ál­ně mění lid­ské ži­vo­ty,“ uza­vřel s po­ko­rou jed­na­tel Tecu­Medu Pře­my­sl Kršek.

 


Mohlo by vás zajímat: