Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydání Solibri ve verzi 9.13.8

Středa, 13 Březen 2024 10:54

Tags: BIM | buildingSMART | IFC 4 | IfcProject | Solibri | Stavebnictví

Solibri-Group-278-2411Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší nové funk­ce v in­for­mač­ním zob­ra­ze­ní (Info View), ak­tu­a­li­za­ce pra­cov­ních po­stu­pů IDS, vy­lep­še­nou vý­mě­nu zdro­jů pro­střed­nic­tvím In­ter­grati­ons a ně­ko­lik men­ších vy­lep­še­ní. Dů­le­ži­tou no­vin­kou je také, že So­lib­ri zís­ka­lo cer­ti­fi­ka­ci IFC 4 od bu­il­dingSMART a je tak schop­né im­por­tu IFC 4. Pro­ka­zu­je tak plnou od­da­nost pod­po­ře ote­vře­ných stan­dar­dů, jako je IFC 4.

Sché­ma IFC 4 ob­sa­hu­je po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o kom­po­nen­tách mo­de­lu, což uži­va­te­lům umožňuje přes­něj­ší kon­t­ro­lu mo­de­lu a množ­ství od­bě­ru. To v ko­neč­ném dů­sled­ku vede k vyšší kva­li­tě kon­struk­cí.

#1. Informační karta Oblíbené

Někdy mají ty nejmen­ší úpra­vy dopad na ty nej­vět­ší pra­cov­ní po­stu­py. V této ak­tu­a­li­za­ci bylo naším hlav­ním bodem vy­lep­še­ní po­u­ži­tel­nos­ti „in­for­mač­ní­ho zob­ra­ze­ní“. K zá­lož­kám v horní části byla při­dá­na sekce Ob­lí­be­né, která umož­ní vy­brat si, které vlast­nos­ti in­for­ma­cí chce­te mít na dosah ruky.

Nejen to, ale také máte mož­nost ex­por­to­vat svůj ob­lí­be­ný výběr jako ulo­že­ný sou­bor a pře­nést jej do ji­ných pro­jek­tů, což umož­ní rych­lý pří­stup k těm správ­ným in­for­ma­cím.

V sou­čas­né době lze na li­bo­vol­nou vlast­nost nebo hod­no­tu (s vý­jim­kou Vzta­hů nebo Kla­si­fi­ka­cí) klik­nout pra­vým tla­čít­kem myši a „při­dat do ob­lí­be­ných“, stej­ně jako ka­te­go­ri­zo­vat a uspo­řá­dat vy­bra­né vlast­nos­ti v rámci karty ob­lí­be­ných.

Zde se do­zví­te, jak novou funk­ci Ob­lí­be­né po­u­ží­vat.

Solibri-Favourite-Info-image-1-2411

#2. Zlepšení schopností IDS

Na zá­kla­dě zpět­né vazby, kte­rou v So­lib­ri ob­dr­že­li, byly pro­ve­de­ny vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce pra­vi­dla IDS v rámci soft­wa­ru So­lib­ri. Nyní se obsah z im­por­to­va­né­ho IDS zob­ra­zu­je jako sa­mo­stat­ná pra­vi­dla, což zjed­no­du­šu­je sprá­vu pro­blé­mů a usnadňuje od­ha­le­ní po­ten­ci­ál­ně chy­bě­jí­cích mož­nos­tí apli­ka­ce.

Dále byl vy­lep­šen sys­tém práce se sou­bo­ry, který umožňuje sou­čas­né ote­ví­rá­ní více IDS sou­bo­rů a XML for­má­tů.

Nyní, po zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce IFC 4, je možné v rámci IDS sou­bo­rů zob­ra­zo­vat také kon­krét­ní IFC verzi.

In­for­mati­on De­li­ve­ry Spe­ci­fi­cati­on (IDS) je vi­zi­o­nář­ský pří­stup bu­il­dingSMART, který slou­ží k vý­mě­ně in­for­mač­ních po­ža­dav­ků v rámci pra­cov­ních po­stu­pů BIM.

Po­dí­vej­te se, jak IDS v So­lib­ri po­u­ží­vat.

Solibri-IDS-2-2411

#3. Rozšířená výměna zdrojů

Kromě for­má­tů sou­bo­rů IFC, SMC a IDS lze nyní zdro­je So­lib­ri, jako jsou ITO, sady pra­vi­del, kla­si­fi­ka­ce, fil­try a mnoho dal­ších, bez­pro­blé­mo­vě ote­ví­rat přímo ze stá­va­jí­cích in­te­gra­cí So­lib­ri, jako jsou Trim­ble Con­nect, ACC/BI­M360, Sha­re­Point nebo One­Dri­ve, a také je uklá­dat zpět do in­te­gra­ce.

Úplný se­znam for­má­tů sou­bo­rů na­jde­te zde.

#4. Přidání hierarchie pro IfcProject

Uži­va­te­lé pra­cu­jí­cí s BIM se po­tý­ka­li s pro­blémy při na­vi­ga­ci a or­ga­ni­za­ci in­for­ma­cí o pro­jek­tu kvůli ne­do­sta­teč­né­mu zob­ra­ze­ní struk­tur IfcPro­ject. Nyní je možné ozná­mit ná­sle­du­jí­cí:

  • Vy­lep­še­ná na­vi­ga­ce v hi­e­rar­chii IfcPro­ject po­sky­tu­je jasný rámec pro uspo­řá­dá­ní prvků pro­jek­tu.
  • Vy­lep­še­ná kon­tex­tu­a­li­za­ce po­sky­tu­je cenné sou­vis­los­ti a in­for­ma­ce za If­cEn­ti­ty, což uži­va­te­li umožňuje lépe in­ter­pre­to­vat vzta­hy mezi růz­ný­mi prvky.

Kromě toho je také pro­dukt při­pra­ven pro bu­dou­cí im­ple­men­ta­ce. Zob­ra­ze­ním struk­tu­ry IfcPro­ject je So­lib­ri Of­fi­ce při­pra­vo­ván na pod­po­ru no­vých for­má­tů sou­bo­rů, až při­jdou, na­pří­klad IFC 4.3.

Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te zde.

Úplný se­znam vy­lep­še­ní a oprav chyb na­jde­te v po­znám­kách k verzi. Vy­u­žij­te nové funk­ce a ak­tu­a­li­zuj­te na nej­no­věj­ší verzi.

Nejste uži­va­te­lem? Při­hlas­te se k bez­plat­né zku­šeb­ní verzi.

 


Mohlo by vás zajímat: