Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NEXT 3D odhaluje skutečné možnosti aditivní výroby v praxi

Čtvrtek, 21 Březen 2024 22:49

Tags: 3D skenování | 3D tisk | Fabrika Hotel | Humpolec | NEXT 3D

NEXT 3D-2023-4in1-2412Nikdo nezná mož­nos­ti 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní lépe než ti, kdo už mo­der­ní tech­no­lo­gie na­pl­no vy­u­ží­va­jí v prů­mys­lu a vý­ro­bě, ve vý­zku­mu i vý­vo­ji. Po velmi pří­z­ni­vém ohla­su se 3. roč­ník usku­teč­ní opět v pří­jem­né­ho pro­stře­dí hum­po­lec­ké­ho Fab­ri­ka Ho­te­lu (hned u D1) – ve čtvr­tek 30. květ­na, za me­di­ál­ní­ho part­ner­ství re­dak­cí IT Sys­tems a CAD.

Před­nost opět do­sta­ne vzá­jem­ná vý­mě­na zku­še­nos­tí, mož­nost na­hléd­nout pod po­klič­ku prak­tic­ké­ho vy­u­ži­tí 3D tech­no­lo­gií na­příč obory, s dů­ra­zem na prů­my­sl. Po­dí­vá­me se na pří­le­ži­tos­ti i li­mi­ty adi­tiv­ní vý­ro­by, nové tech­no­lo­gie i ma­te­ri­á­ly. Řeč­ní­ci z čes­kých firem uká­žou, jak jde – rych­le­ji a lev­ně­ji – při­ná­šet na trh lépe při­způ­so­be­né vý­rob­ky. O úvod­ní slovo se letos po­sta­rá zku­še­ný eko­nom Mi­roslav Zá­meč­ník, nej­no­věj­ší tren­dy vý­vo­je adi­tiv­ní vý­ro­by po­od­ha­lí za­hra­nič­ní host Mat­thi­as Schul­ze, ve­dou­cí od­dě­le­ní adi­tiv­ní vý­ro­by ve Fraun­ho­fer IWU.

NEXT 3D opět na­bíd­ne pro­stor nejen pro in­spi­ra­ci, ale i ke zrodu dů­le­ži­tých part­ner­ství. Kromě 3D tisku – od stol­ní­ho až po prů­mys­lo­vý a pro­dukč­ní – se vě­nu­je také přes­né­mu 3D ske­no­vá­ní. V rámci ce­lo­den­ní­ho pro­gra­mu opět mů­že­te vy­hrát i za­jí­ma­vé ceny. K účas­ti sr­deč­ně zvou po­řa­da­te­lé ze spo­leč­nos­tí 3Dwi­serAd­ma­sys In­ter­nati­o­nal.

► Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce na www.Next3D.eu.

 


Mohlo by vás zajímat: