Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Agacad uvádí doplněk Smart Browser pro Revit

Pondělí, 25 Březen 2024 12:50

Tags: AGACAD | Autodesk | CAD | Revit | Smart Browser | Stavebnictví

AGA CAD Smart browser-2413Aga­cad při­ná­ší nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci svého doplňku Smart Brow­ser pro Au­to­de­sk Revit. Nyní mů­že­te vy­tvá­řet vlast­ní knihov­ny prvků Re­vi­tu, které bez­pro­blé­mo­vě in­te­gru­jí ro­di­ny na­čí­ta­ných i sys­té­mo­vých prvků, takže mů­že­te bez ná­ma­hy vy­hle­dá­vat a na­čí­tat sys­té­mo­vé ro­di­ny, aniž byste mu­se­li ote­ví­rat ja­ké­ko­li pro­jek­ty.

Chytrý prohlížeč čte projekty

Smart Brow­ser je známý svou schop­nos­tí vy­tvá­řet knihov­ny z na­čí­ta­ných rodin Re­vi­tu (.rfa). Vy­tvo­ře­nou kni­hov­nu mů­že­te uspo­řá­dat li­bo­vol­ným způ­so­bem a rych­le v ní vy­hle­dá­vat, na­čí­tat a ozna­čo­vat prvky. S touto ak­tu­a­li­za­cí mů­že­te totéž dělat se sys­té­mo­vý­mi ro­di­na­mi, které po­chá­ze­jí ze sou­bo­rů pro­jek­tů (.rvt). A do­kon­ce roz­ši­řu­je vaše mož­nos­ti o spe­ci­fic­ké ka­te­go­rie rodin sys­té­mů: Stěny, Pod­la­hy, Stře­chy, Stro­py, Zá­brad­lí, Scho­dy a Kres­le­ní po­hle­dů. Tento ad­mi­nis­trá­tor­ský výběr před­sta­vu­je první krok pro­hlí­že­če Smart Brow­ser při čtení prvků pro­jek­tu.

AGA CAD System-Families-2413

Smart Brow­ser má nyní dvě karty, které roz­li­šu­jí na­čí­ta­né ro­di­ny a sys­té­mo­vé ro­di­ny. Tyto karty jsou vi­di­tel­né na levé stra­ně okna Smart Brow­ser. Obě karty sdí­le­jí stej­né na­sta­ve­ní or­ga­ni­za­ce pro­hlí­že­če, což za­jiš­ťu­je, že po­řa­dí prvků v okně zů­stá­vá pod vaší kon­t­ro­lou. Sys­té­mo­vé ro­di­ny lze ozna­čo­vat a fil­tro­vat stej­ně jako za­ve­di­tel­né ro­di­ny.

AGA CAD Old-VS-New-2413

Chce­te-li po­u­žít prvky z karty Sys­té­mo­vé ro­di­ny, jed­no­du­še je pře­táh­ne­te do pro­sto­ru pro­jek­tu nebo po­u­ži­je­te tla­čít­ko Load type (Na­číst typ). Mů­že­te na­číst více prvků na­jed­nou.

AGA CAD Load-Type-2-2413

Přidání systémových rodin do knihovny

Chce­te-li vy­tvo­řit novou kni­hov­nu ob­sa­hu­jí­cí sys­té­mo­vé ro­di­ny, vy­be­re­te mož­nost Create a new library (Vy­tvo­řit novou kni­hov­nu) a zvo­lí­te slož­ku ob­sa­hu­jí­cí jak běžné ro­di­ny (ale­spoň jednu), tak sou­bor pro­jek­tu. Poté po­kra­ču­je­te v pro­ce­su vy­tvá­ře­ní knihov­ny jako ob­vykle.

Chce­te-li do exis­tu­jí­cí knihov­ny při­dat sys­té­mo­vé ro­di­ny, umís­tí­te po­ža­do­va­ný sou­bor pro­jek­tu do stej­né slož­ky jako běžné ro­di­ny. Chce­te-li určit při­po­je­nou slož­ku pro kni­hov­nu, klik­ne­te na tla­čít­ko Mož­nos­ti pro­hlí­že­če, vy­ber­te po­ža­do­va­nou kni­hov­nu, klik­ne­te na tla­čít­ko Spra­vo­vat vy­bra­nou kni­hov­nu a za­škrt­ne­te sekci Při­po­je­né slož­ky.

AGA CAD Folders-Connected-2413

Po­znám­ka: Knihov­ny ob­sa­hu­jí­cí sys­té­mo­vé ro­di­ny budou fun­go­vat i ve star­ších ver­zích Chyt­ré­ho pro­hlí­že­če, ale sys­té­mo­vé ro­di­ny ne­bu­de možné po­u­ží­vat. Tato ak­tu­a­li­za­ce je kom­pa­ti­bil­ní s ver­ze­mi Revit 2024, 2023, 2022 a 2021.

Nový rastr knihoven

Další vý­raz­nou změ­nou v apli­ka­ci Smart Brow­ser je pře­pra­co­va­ný rastr zob­ra­ze­ní knihov­ny. Před­cho­zí sta­tic­ký rastr byl na­hra­zen dy­na­mic­kým rastrem, který za­jiš­ťu­je, že ikony prvků za­bí­ra­jí veš­ke­rý do­stup­ný pro­stor v okně.

Kromě toho mů­že­te nyní měnit ve­li­kost mi­ni­a­tur rodin po­mo­cí klá­ve­so­vé zkrat­ky Ctrl + scroll a pře­chá­zet z vět­ších mi­ni­a­tur dolů do zob­ra­ze­ní se­zna­mu.

AGA CAD Size-Comparison-2413

Stáh­ně­te si nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce Smart Brow­ser ještě dnes a pro­zkou­mej­te mož­nos­ti při­dá­vá­ní sys­té­mo­vých rodin do kniho­ven a užij­te si ply­nu­lej­ší pro­chá­ze­ní. V Aga­ca­du věří, že tato ak­tu­a­li­za­ce zlep­ší váš pra­cov­ní po­stup při na­vr­ho­vá­ní a po­skyt­ne vám větší fle­xi­bi­li­tu při práci v Re­vi­tu.

Cloud již brzy

Aga­cad pře­pra­co­val svou clou­do­vou plat­for­mu tak, aby se přímo in­te­gro­va­la se Smart Brow­se­rem. Již brzy bu­de­te mít mož­nost po­ho­dl­ně uklá­dat své knihov­ny on­li­ne a mít k nim pří­stup od­kud­ko­li a kdy­ko­li. Pro or­ga­ni­za­ce bude možné při­dat více uži­va­te­lů do jed­no­ho účtu jako členy, sdí­let knihov­ny a řídit pří­stup uži­va­te­lů.

Přihlaste se do exkluzivního programu beta testování!

Buďte mezi prv­ní­mi, kdo si vy­zkou­ší tuto plat­for­mu a zjis­tí, jak může vy­ho­vo­vat vašim po­tře­bám. Po­moz­te Aga­ca­du utvá­řet ko­neč­ný pro­dukt tím, že po­skyt­ne­te ne­o­ce­ni­tel­nou zpět­nou vazbu k jeho funk­cím a po­u­ži­tel­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: