Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podejte si nominaci na Going Digital Awards in Infrastructure 2024

Úterý, 02 Duben 2024 21:53

Tags: Bentley Systems | Going Digital Awards | Infrastruktura | Projekty | YII2024

year-in-infrastructure-2024-vancouver-1-2414Bent­ley Sys­tems, vý­rob­ce soft­wa­ru pro in­fra­stru­k­tur­ní in­že­nýr­ství, vy­hlá­sil výzvu k po­dá­vá­ní no­mi­na­cí na oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards 2024 v ob­las­ti in­fra­stru­k­tury. Ceny, které udě­lu­jí ne­zá­vis­lé po­ro­ty slo­že­né z od­bor­ní­ků v oboru, oceňují in­fra­stru­k­tur­ní pro­jek­ty za po­krok v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce in­fra­stru­k­tury. Uzá­věr­ka no­mi­na­cí je už 15. dubna 2024.

Uži­va­te­lé soft­wa­ru Bent­ley mohou při­hlá­sit své pro­jek­ty do Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­c­tu­re, a to bez ohle­du na to, v jaké fázi se pro­jekt na­chá­zí – v pří­prav­né/kon­cepč­ní, ná­vr­ho­vé, sta­veb­ní nebo pro­voz­ní. Tři fi­na­lis­té vy­bra­ní v každé ka­te­go­rii zís­ka­jí cestu do Van­cou­ve­ru, kde se jako hosté Bent­ley Sys­tems zú­čast­ní akce The Year in In­fra­stru­c­tu­re and Going Di­gi­tal Awards. V rámci kon­fe­ren­ce budou fi­na­lis­té pre­zen­to­vat své pro­jek­ty před po­rot­ci, před­ní­mi před­sta­vi­te­li oboru a zá­stup­ci médií.

Going Di­gi­tal Awards 2024 za­hr­nu­je tyto ka­te­go­rie in­fra­stru­k­tury:

 • Mosty a tu­ne­ly
 • Sta­veb­nic­tví
 • Pod­ni­ko­vé in­že­nýr­ství
 • Za­ří­ze­ní, kam­pu­sy a města
 • Pro­ce­sy a vý­ro­ba ener­gie
 • Že­lez­nič­ní a tran­zit­ní do­pra­va
 • Sil­ni­ce a dál­ni­ce
 • Sta­veb­ní in­že­nýr­ství
 • Pod­po­vr­cho­vé mo­de­lo­vá­ní a ana­lý­za
 • Prů­zkum a mo­ni­to­ro­vá­ní
 • Pře­nos a dis­tri­buce
 • Voda a od­pad­ní vody

Tyto pro­jek­ty oceňují ino­va­tiv­ní po­kro­ky a mě­ři­tel­né do­pa­dy v ob­las­ti do­dá­vek in­fra­stru­k­tury a vý­kon­nos­ti s vy­u­ži­tím soft­wa­ru Bent­ley, včet­ně Bent­ley In­fra­stru­c­tu­re Clou­du a plat­for­my Bent­ley iTwin pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta in­fra­stru­k­tury. Pro­jek­ty mohou být také oce­ně­ny za po­kro­ky, které po­si­lu­jí cíle udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je, pokud jde o opat­ře­ní v ob­las­ti kli­ma­tu, ener­ge­tic­kou trans­for­ma­ci a účin­nost, obě­ho­vé hos­po­dář­ství půdy a vod­ních zdro­jů a zdra­vé ko­mu­ni­ty.

Kromě oce­ně­ní po­ro­ty budou za­kla­da­te­lé Bent­ley oceňovat vy­bra­né pro­jek­ty re­pre­zen­tu­jí­cí or­ga­ni­za­ce nebo jed­not­liv­ce, je­jichž po­či­ny vý­znam­ně při­spí­va­jí k po­kro­ku v ob­las­ti in­fra­stru­k­tury a/nebo k cílům en­vi­ron­men­tál­ní­ho a so­ci­ál­ní­ho roz­vo­je.
Každý pro­jekt no­mi­no­va­ný na oce­ně­ní získá uzná­ní na­příč ce­lo­svě­to­vou in­fra­stru­k­tur­ní ko­mu­ni­tou. V rámci pro­gra­mu 2024 Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­c­tu­re mohou účast­ní­ci:

 • Zís­kat pro­fil svých in­fra­stru­k­tur­ních pro­jek­tů v ro­čen­ce Bent­ley In­fra­stru­c­tu­re Year­book, která je dis­tri­bu­o­vá­na v tiš­tě­né i di­gi­tál­ní po­do­bě mé­di­ím, vlád­ním in­sti­tu­cím a vliv­ným oso­bám v oboru po celém světě.
 • Zvý­šit svou kon­ku­renč­ní vý­ho­du tím, že stá­va­jí­cím a po­ten­ci­ál­ním kli­en­tům uká­žou hod­no­tu, kte­rou účast­ní­ci při­dá­va­jí pro­jek­tům pro­střed­nic­tvím svých di­gi­tál­ních ino­va­cí.
 • Zís­kat zpra­vo­daj­ství z glo­bál­ních médií a pod­po­ru týmu Bent­ley při mar­ke­tingu a pro­pa­ga­ci svých pro­jek­tů v mé­di­ích.

Další in­for­ma­ce o pro­gra­mu 2024 Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­c­tu­re nebo o no­mi­na­ci pro­jek­tu na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­c­tu­re.


Mohlo by vás zajímat: