Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak získat více z návrhu potrubí

Pátek, 05 Duben 2024 00:00

Tags: 3D navrhování | CAD Schröer | P&ID | Potrubí | Software

5 steps to better pipework design-2414Na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí se může stát vel­kým pro­blé­mem, pokud se k to­mu­to úkolu při­stu­pu­je ne­správ­ně. Po­mo­cí ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kroků však může každá spo­leč­nost pro­vést efek­tiv­ní a účin­ný návrh po­tru­bí. Nové me­to­dy na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí by měly umož­nit jed­no­du­ché a zá­ro­veň přes­né 3D na­vr­ho­vá­ní. V úvahu se má brát pro­stře­dí a au­to­ma­tic­ky se mají ge­ne­ro­vat se­zna­my dílů.

Je zřej­mé, že to po­ve­de ke znač­ným úspo­rám času a ná­kla­dů. Níže je struč­ně po­psá­no, jak mohou spo­leč­nos­ti vy­u­žít tyto po­kro­ky a po­má­hat utvá­řet tech­no­lo­gic­ké změny v na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí.

5 kroků k lepšímu návrhu potrubí

Po­mo­cí těch­to jed­no­du­chých tipů může každá spo­leč­nost vy­tvo­řit kom­plex­ní pro­ces na­vr­ho­vá­ní a ušet­řit čas a pe­ní­ze při kaž­dém novém pro­jek­tu.

Krok 1: Definice procesu
De­fi­no­vá­ní ce­lé­ho pro­ce­su pro po­trub­ní sys­tém je prv­ním kro­kem ná­vr­hu. Pro snad­né vy­tvo­ře­ní sché­ma­tu po­tru­bí a pří­stro­jů (P&ID) lze po­u­žít vhod­ný P&ID soft­ware.

Krok 2: Pozorování prostředí
Kom­plex­ní návrh po­tru­bí by měl zo­hled­nit také terén a bu­do­vy, pokud mají na ve­de­ní po­tru­bí vliv.

Krok 3: Navržení potrubí ve 3D
Po­mo­cí spe­ci­a­li­zo­va­né­ho soft­wa­ru pro návrh po­tru­bí (např. M4 PLANT od CAD Schroer) může každá spo­leč­nost na­vrh­nout roz­sáh­lé po­tru­bí se všemi sou­vi­se­jí­cí­mi kom­po­nen­ty ve 3D během ně­ko­li­ka minut.

Krok 4: Seznamy dílů pro kalkulaci nákladů
Mnoho pro­jek­to­vé­ho času lze nyní ušet­řit au­to­ma­tic­kým ge­ne­ro­vá­ním po­drob­ných se­zna­mů dílů. Nic se již ne­mu­sí vy­tvá­řet ručně. Kom­plet­ní se­znam všech kom­po­nent po­třeb­ných pro pro­jekt lze vy­ge­ne­ro­vat stisk­nu­tím je­di­né­ho tla­čít­ka.

Krok 5: Podklady pro výrobu a montáž
Pokud jde o do­ku­men­ta­ci po­tru­bí, jsou za­po­tře­bí různé do­ku­men­ty a od­vo­ze­ní vý­kre­sů. Tyto vý­kre­so­vé de­ri­va­ce jsou k dis­po­zi­ci au­to­ma­tic­ky, pro­to­že jsou ve­d­lej­ším pro­duk­tem 3D ná­vr­hu po­tru­bí.

Závěr

Po­mo­cí 3D soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí, jako je M4 PLANT, lze vy­tvo­řit roz­sáh­lé po­tru­bí ve 3D během ně­ko­li­ka minut a ušet­řit tak spous­tu času na pro­jekt.

Získejte více informací o návrhu potrubí >>

 


Mohlo by vás zajímat: