Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GRAITEC kupuje Ideate Software

Pondělí, 08 Duben 2024 23:58

Tags: AEC | Akvizice | Autodesk | BIM | GRAI­TEC | Ide­a­te Soft­wa­re | Mfg | Revit | Zásuvné moduly

Akvizice Graitec Ideate Software-2415Grai­tec, před­ní svě­to­vý vý­vo­jář soft­wa­ru spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na ob­last ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství, sta­veb­nic­tví (AEC) a vý­ro­by (MFG), ozná­mi­l akvi­zi­ci Ide­a­te Soft­wa­ru, re­no­mo­va­né­ho hráče v ob­las­ti AEC a Owner-soft­wa­ru. Ide­a­te Soft­ware, spo­leč­nost se síd­lem v USA, na­bí­zí zá­suv­né mo­du­ly BIM pro Au­to­de­sk Revit a také skrip­to­va­cí ře­še­ní, které uži­va­te­lům Re­vi­tu umo­ž­ňuje spouš­tět ča­so­vě ná­roč­né úlohy Re­vi­tu na po­za­dí.

Po­mo­cí zá­suv­ných mo­du­lů Ide­a­te Soft­waru firmy ze­fek­tivňují pro­ce­sy sprá­vy dat Re­vi­tu, kon­t­ro­lu­jí a zvy­šu­jí přes­nost dat a zlep­šu­jí stav svých mo­de­lů. S ná­stro­jem Ide­a­te Au­to­mati­on mů­že­te ručně spou­š­tět úlohy nebo na­plá­no­vat je­jich spu­š­tě­ní na vhod­něj­ší dobu, na­pří­klad přes noc, čímž ušet­ří­te čas, sní­ží­te prav­dě­po­dob­nost lid­ských chyb a za­jis­tí­te, že pro­jek­ty budou mít kon­zis­tent­ní a před­ví­da­tel­né vý­sled­ky.

Tento stra­te­gic­ký krok zna­me­ná po­krok Grai­tecu smě­rem ke glo­bál­ní­mu ve­de­ní a po­sky­to­vá­ní ře­še­ní v ob­las­ti AEC a MFG a úzkou in­te­gra­ci s eko­sys­té­mem Au­to­de­s­ku. Jako jeden z nej­vět­ších part­ne­rů Au­to­de­s­ku na světě při­ná­ší Grai­tec roz­sáh­lé od­bor­né zna­los­ti a zdro­je. S více než 150 za­měst­nan­ci, kteří se vě­nu­jí vý­zku­mu a vý­vo­ji, je Grai­tec při­pra­ven vy­u­žít sy­ner­gií s Ide­a­te Soft­wa­rem, roz­ší­ře­nou na­bíd­kou a glo­bál­ní ex­pan­zí.


Mohlo by vás zajímat: