Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dees zastupuje výrobce přesných tiskáren Sintratec

Pátek, 19 Duben 2024 16:06

Tags: 3D tisk | 3Dees | AMP | CMF | Kovy | MDU | Sintratec

Sintratec-3Dees-2416Ve 3Dees stále sle­du­jí nej­no­věj­ší tren­dy a nej­za­jí­ma­věj­ší ino­va­ce v adi­tiv­ní vý­ro­bě a rádi je při­ná­ší svým kli­en­tům a part­ne­rům. Proto se roz­hod­li za­stu­po­vat Sin­tra­tec – před­ní­ho vý­rob­ce přes­ných 3D tis­ká­ren, který vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní (SLS). Tento výběr nebyl ná­hod­ný. Po dů­klad­ném zkou­má­ní trhu a po­rov­ná­ní s kon­ku­renč­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi v 3Dees iden­ti­fi­ko­va­li ně­ko­lik klí­čo­vých fak­to­rů, které je pře­svěd­či­ly o je­di­neč­nos­ti ře­še­ní 3D tis­ká­ren Sin­tra­tec S2Sin­tra­tec S3.

Švýcarská kvalita a inovace

Za­stou­pe­ní švý­car­ské tech­no­lo­gie zna­me­ná pro 3Dees sy­no­ny­mum kva­li­ty, pre­ciz­nos­ti a ino­va­ce. Sin­tra­tec, ja­kož­to švý­car­ský vý­rob­ce, klade důraz na ty nej­vyš­ší stan­dar­dy vý­ro­by a vý­vo­je, což je zá­ru­kou dlou­hé ži­vot­nos­ti a spo­leh­li­vos­ti je­jich 3D tis­ká­ren.

Otevřená materiálová platforma a unikátní tisková komora

Sin­tra­tec tis­kár­ny se vy­zna­ču­jí mož­nos­tí na­sa­ze­ní růz­ných ma­te­ri­á­lů (Ma­te­rial De­ve­lo­per Up­gra­de, MDU) a uni­kát­ní kon­struk­cí tis­ko­vé ko­mo­ry ve tvaru válce, která při­ná­ší vý­znam­né vý­ho­dy ve srov­ná­ní s tra­dič­ní­mi kvá­d­ro­vý­mi tis­ko­vý­mi ko­mo­ra­mi. Tato kon­struk­ce umo­ž­ňuje lepší dis­tri­buci tepla a za­jiš­ťu­je rov­no­měr­něj­ší kva­li­tu tisku. Tis­kár­ny jsou navíc schop­né uklá­dat de­tail­ní re­por­ty s fo­tozá­zna­my jed­not­li­vých vrs­tev tisku. Tato funkč­nost je vhod­ná právě při tes­to­vá­ní no­vých ma­te­ri­á­lů.

Vysoký detail tisku a široké aplikační možnosti

Díky ma­lé­mu oh­nis­ku la­se­ru, který Sin­tra­tec na­bí­zí, je možné do­sáh­nout mi­mo­řád­né de­tail­nos­ti a přes­nos­ti tisku. Ote­vře­ná ma­te­ri­á­lo­vá plat­for­ma (MDU) a fle­xi­bi­li­ta ve ve­li­kos­tech tis­ko­vé­ho pro­sto­ru (All-Ma­te­rial Plat­form, AMP) je zá­sad­ní pro ši­ro­ké spek­trum apli­ka­cí. AMP a MDU umožňují uži­va­te­lům ex­pe­ri­men­to­vat s růz­ný­mi ma­te­ri­á­ly a op­ti­ma­li­zo­vat tak tis­ko­vé pa­ra­me­t­ry pro spe­ci­fic­ké po­tře­by pro­jek­tu. Tato fle­xi­bi­li­ta je ide­ál­ní pro vý­zkum, vývoj a ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu v řadě od­vět­ví.

Díky mo­du­lár­ní­mu sys­té­mu tis­ká­ren Sin­tra­tec lze snad­no měnit ve­li­kost tis­ko­vé­ho pro­sto­ru, což umo­ž­ňuje vý­ro­bu dílů růz­ných roz­mě­rů bez po­tře­by in­ves­ti­ce do více stro­jů.

Revoluční technologie Cold Metal Fusion

Sin­tra­tec se nejen­že spe­ci­a­li­zu­je na SLS tech­no­lo­gii pro po­ly­me­ry, ale také při­ná­ší ino­va­tiv­ní me­to­du 3D tisku kovů Cold Metal Fusi­on (CMF), a to vše v jed­nom za­ří­ze­ní. CMF umo­ž­ňuje 3D tisk ko­vo­vých dílů kom­bi­na­cí vy­u­ži­tí po­ly­mer­ních SLS tis­ká­ren a tech­no­lo­gie práš­ko­vé me­ta­lur­gie. Tento pro­ces, který je za­lo­žen na níz­ko­tep­lot­ním spé­ká­ní ko­vo­vé­ho práš­ku ve spe­ci­ál­ním po­ly­me­ro­vém po­ji­vu, vy­tvá­ří ko­vo­vé díly bez nut­nos­ti vy­so­kých tep­lot běžně spo­je­ných s ko­vo­vým 3D tis­kem. Cold Metal Fusi­on zna­me­ná re­vo­lu­ci v ob­las­ti 3D tisku kovů díky své schop­nos­ti sní­žit ná­kla­dy na vý­ro­bu a zjed­no­du­šit pro­ces od pro­to­ty­pu až po ku­so­vou vý­ro­bu.

Klíčová fakta

Velikosti tiskového prostoru

  • MCU-220 s výškou válce 400 mm, průměrem 220 mm. Objem 15,2 litrů
  • MCU-160 s výškou válce 400 mm, průměrem 160 mm. Objem 8 litrů

Zdroj energie

  • 30W CW vláknový laser s vlnovou délkou 1064 nm
  • Velikost ohniska laseru 145 μm

Stavební materiály Sintratec

  • PA12 GF, PA12 a TPE (+ otevřená materiálová platforma)
  • Cold Metal Fusion (CMF) – M2 nástrojová ocel a 17/4PH nerezová ocel

 


Mohlo by vás zajímat: