Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Carbon představuje AO Stack

Pátek, 24 Květen 2024 14:31

Tags: 3D tisk | Adi­tiv­ní vý­ro­ba | AO Stack | Au­to­ma­tic Ope­rati­onDPR10 | Car­bon

carbon-ao-stack-cover-2421Car­bon, za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem pro­duk­tů a tech­no­lo­gií adi­tiv­ní vý­ro­by, ozná­mil uve­de­ní AO Stacku, nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do sady ře­še­ní Au­to­ma­tic Ope­rati­on. AO Stack, spe­ci­ál­ně na­vr­že­ný pro tis­kár­ny Car­bon M2 a M3, je dal­ším soft­wa­ro­vým ná­stro­jem ur­če­ným ke zvý­še­ní mož­nos­tí tisku, který umo­ž­ňuje zub­ním la­bo­ra­to­řím tisk­nout mo­de­ly DPR10 v hod­no­tě ně­ko­li­ka se­stav v jedné tis­ko­vé sérii bez do­hle­du.

AO Stack umo­ž­ňuje uži­va­te­lům tis­ká­ren Car­bon vy­tvo­řit až tři­krát více mo­de­lů v je­di­ném bez­ob­služ­ném tis­ko­vém cyklu, což je ide­ál­ní pro po­sled­ní tisk dne. To pod­tr­hu­je zá­va­zek Car­bo­nu po­sou­vat hra­ni­ce tech­no­lo­gie zub­ních la­bo­ra­to­ří a po­kra­čo­vat v ino­va­cích v rámci sady ře­še­ní Au­to­ma­tic Ope­rati­on, která byla uve­de­na na trh na za­čát­ku to­ho­to roku.

Uve­de­ní AO Stack je mil­ní­kem v ne­u­stá­lé snaze ino­vo­vat a po­sky­to­vat zá­kaz­ní­kům trans­for­ma­tiv­ní ře­še­ní. Tím, že umo­ž­ňuje až tři se­sta­vy mo­de­lů na je­di­ném bez­ob­služ­ném tisku, na­bí­zí AO Stack pří­le­ži­tost pro zvý­še­ní noč­ních vý­rob­ních mož­nos­tí bez dal­ší­ho hard­wa­ru nebo do­hle­du.

Klíčové funkce systému AO Stack zahrnují:

  • Zvý­še­nou bez­ob­služ­nou ka­pa­ci­tu: Schop­nost vy­ro­bit až tři­krát více mo­de­lů v jedné tis­ko­vé sérii než při tra­dič­ním jed­no­vrst­vém tisku, a to bez ob­slu­hy.
  • Snad­nou in­te­gra­ci: AO Stack je na­vr­žen pro bez­pro­blé­mo­vé za­čle­ně­ní do kaž­do­den­ní­ho pro­vo­zu a je pod­po­ro­ván roz­sáh­lý­mi zdro­ji od Car­bon Aca­de­my.

Dostupnost a integrace AO Stacku

Od 17. květ­na 2024 bude AO Stack do­stup­ný zá­kaz­ní­kům Car­bon M2 a M3, kteří po­u­ží­va­jí DPR10 jako sou­část před­plat­né­ho.

Další in­for­ma­ce o AO Stack a sadě AO Suite od Car­bo­nu na­lez­ne­te na www.carbon3d.com/products/ao-suite.


Mohlo by vás zajímat: