Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSV 2024 – nová technologická expozice a rozšířená prezentace 3D tisku

Pátek, 14 Červen 2024 15:05

vizual-MSV-2024-2424Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh opět sou­stře­dí na jed­nom místě ino­va­ce, které po­sou­va­jí prů­mys­lo­vou vý­ro­bu do nové éry. Nej­vět­ší stře­do­ev­rop­ská pře­hlíd­ka prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií se usku­teč­ní na br­něn­ském vý­sta­viš­ti od 8. do 11. října 2024. Po­pu­la­ri­tu ve­letr­hu po­tvr­zu­je zájem vy­sta­vo­va­te­lů o le­toš­ní 65. roč­ník. Je při­hlá­še­no o 12 pro­cent více firem než ve stej­né době v loňském roce.

Řada vy­sta­vo­va­te­lů se na le­toš­ním MSV před­sta­ví úplně po­pr­vé, ale sa­mo­zřej­mě ne­chy­bí ani tra­dič­ní účast­ní­ci a lídři jed­not­li­vých oborů. Po­zi­tiv­ní je také vy­so­ký zájem ze za­hra­ni­čí. Už teď jsou při­hlá­še­ni vy­sta­vo­va­te­lé z 21 zemí, včet­ně za­stou­pe­ných firem do­kon­ce z 39 států a re­gi­o­nů.

Aby byl le­toš­ní MSV pro ná­vštěv­ní­ky ještě atrak­tiv­něj­ší, chys­ta­jí po­řa­da­te­lé ně­ko­lik za­jí­ma­vých no­vi­nek. Tech­no­lo­gic­ká ex­po­zi­ce v pa­vi­lo­nu P ukáže na kon­krét­ních pří­kla­dech z praxe, jak se v čes­kých stro­jí­ren­ských pod­ni­cích daří na­sa­zo­vat nové pro­duk­tiv­ní tech­no­lo­gie. Na pódiu se for­mou pří­pa­do­vých stu­dií před­sta­ví různé sub­jek­ty spo­lu­pra­cu­jí­cí na za­jí­ma­vých pro­jek­tech – vý­rob­ní pod­ni­ky, do­da­va­te­lé tech­no­lo­gií i vý­zkum­né or­ga­ni­za­ce. Zcela novým prů­ře­zo­vým té­ma­tem je prů­mys­lo­vý de­sign, který u vý­rob­ků pod­trh­ne vý­znam es­te­ti­ky, er­go­no­mie a uži­va­tel­ské pří­vě­ti­vos­ti. Větší pro­stor do­sta­ne téma vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce v prů­mys­lu jako sou­část 5. roč­ní­ku Di­gi­tál­ní to­vár­ny 2.0. A roz­ší­ří se také pre­zen­ta­ce 3D tech­no­lo­gií. Všech­no dů­le­ži­té se ten­to­krát ode­hra­je pod ná­zvem 3D EXPO v jed­nom kom­pakt­ním pro­sto­ru haly A1. Tra­dič­ní ve­letrž­ní kon­fe­ren­ce vě­no­va­ná adi­tiv­ním tech­no­lo­giím se bude po­pr­vé konat v krás­ném pro­stře­dí Ro­tun­dy pa­vi­lo­nu A, která pojme 400 po­slu­cha­čů.

Šest technologických veletrhů v jednom

Spo­leč­ně s 65. roč­ní­kem MSV se usku­teč­ní dal­ších pět spe­ci­a­li­zo­va­ných ve­letrhů, které se na br­něn­ské vý­sta­viš­tě vra­ce­jí vždy v sudých le­tech. IMT bude pře­hlíd­kou ob­rá­bě­cích a tvá­ře­cích stro­jů, Fond-ex se za­mě­ří na slé­vá­ren­ství, Wel­ding na sva­řo­va­cí tech­ni­ku, Pro­fin­tech před­sta­ví tech­no­lo­gie pro po­vr­cho­vé úpra­vy a Plas­tex je ve­letrhem plas­tů, pryže a kom­po­zi­tů. Podle počtu při­hlá­še­ných vy­sta­vo­va­te­lů budou k nej­vět­ším obo­rům le­toš­ní­ho roč­ní­ku pa­t­řit právě ty, které spa­da­jí pod ve­letrhy IMT, Plas­tex a Wel­ding, a spolu s nimi elek­tro­ni­ka, au­to­ma­ti­za­ce, mě­ři­cí tech­ni­ka, do­pra­va a lo­gis­ti­ka, ma­te­ri­á­ly a kom­po­nen­ty pro stro­jí­ren­ství.

MSV1

Stej­ně jako na mi­nu­lých roč­ní­cích bude při­bliž­ně po­lo­vi­na vy­sta­vo­va­te­lů ze za­hra­ni­čí. Vůbec nej­víc jich při­je­de z Ně­mec­ka a po­čet­né za­stou­pe­ní budou mít také Slo­ven­sko a Itá­lie, z Asie pak zejmé­na Čína. Po třech le­tech se na MSV vrací ofi­ci­ál­ní účast Ja­pon­ska pod hla­vič­kou agen­tu­ry Jetro, a to v roz­ší­ře­né po­do­bě s pre­zen­ta­cí 18 firem. Po­kra­ču­je také zájem o spo­lu­prá­ci ze stra­ny ame­ric­kých spo­leč­nos­tí, což do­klá­dá avi­zo­va­ná ob­chod­ní de­le­ga­ce ze státu Loui­si­a­na. Z do­pro­vod­ných akcí za­mě­ře­ných na za­hra­nič­ní ob­chod po­kra­ču­je na­pří­klad tra­dič­ní matchma­kin­go­vý Kon­takt-Kon­trakt po­řá­da­ný ve spo­lu­prá­ci s Re­gi­o­nál­ní hos­po­dář­skou ko­mo­rou. Už po­tře­tí se usku­teč­ní pro­jekt Con­tact Ukra­i­ne, který pro­po­ju­je české a ukra­jin­ské part­ne­ry. Pro­jekt měl pre­mi­é­ru na MSV 2023 a úspěš­nou re­prí­zu na červ­no­vém ve­letr­hu Urbis The Smart Ci­ties Me­etup.

Řešení pro efektivnější výrobu

Pro­jekt Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 se na MSV usku­teč­ní už po­páté a opět ukáže nejen to, jak po­kra­ču­je di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních pro­ce­sů, ale i jaké další mož­nos­ti ote­ví­rá do bu­douc­na. Zvlášt­ní po­zor­nost se letos za­mě­ří na vy­u­ží­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce pro ze­fek­tiv­ně­ní klí­čo­vých pro­ce­sů a při­pra­ve­nost čes­kých pod­ni­ků na její na­sa­ze­ní. Tra­dič­ním dě­jiš­těm Di­gi­tál­ní to­vár­ny bude pa­vi­lon F, kde ná­vštěv­ní­ci na­jdou te­ma­tic­ky struk­tu­ro­va­nou ex­po­zi­ci trans­for­mač­ních tech­no­lo­gií, di­gi­tál­ní stage i pro­stor pro doplňující roz­ho­vo­ry. Pro­jekt opět pod­po­ři­lo Ná­rod­ní cen­t­rum Prů­mys­lu 4.0 jako zlatý part­ner.

Nová vizuální identita MSV – Spojení tradice a inovace

Ju­bi­lej­ní 65. roč­ník Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu při­ná­ší novou gra­fic­kou identi­tu, která bude pro­vá­zet i bu­dou­cí roč­ní­ky. Cílem no­vé­ho vi­zu­ál­ní kon­cep­tu je vy­tvo­řit nad­ča­so­vý a fle­xi­bil­ní de­sign, který ob­sto­jí i s pří­cho­dem no­vých tren­dů.

Nový vi­zu­ál spo­ju­je mi­nu­lost s bu­douc­nos­tí a od­rá­ží vývoj stro­jí­ren­ství. Dy­na­mi­ku barev a ge­o­me­t­ric­kých tvarů pro­po­ju­je s prů­mys­lo­vý­mi mo­ti­vy, které re­pre­zen­tu­jí ob­las­ti jako au­to­ma­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce a ino­va­ce. Tato kom­bi­na­ce pod­tr­hu­je tech­no­lo­gic­ký po­krok a zá­ro­veň po­sky­tu­je pro­stor pro ko­mu­ni­ka­ci růz­no­ro­dých ak­ti­vit, které MSV pod jed­nou stře­chou na­bí­zí. MSV je plat­for­mou pro na­va­zo­vá­ní ob­chod­ních kon­tak­tů a sdí­le­ní nej­no­věj­ších tren­dů a ino­va­cí nejen ve stro­jí­ren­ství. Nový vi­zu­ál­ní kon­cept je na­vr­žen tak, aby pod­po­ro­val všech­ny tyto ak­ti­vi­ty a zdů­razňoval vý­znam ve­letr­hu jako klí­čo­vé­ho místa pro se­tká­vá­ní od­bor­ní­ků z oboru.

Více in­for­ma­cí o pří­pra­vách MSV 2024 na­jde­te na www.msvbrno.cz.