Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D­Fe­a­tu­resTransla­tor ze So­li­dworks do Fusi­on 360

Středa, 07 Srpen 2019 08:35

3DFeaturesTranslator Solidworks-Fusion 360-1932AMC Bridge se za­bý­vá vý­vo­jem pře­kla­da­čů mezi růz­ný­mi CAD sys­témy, a nyní spo­leč­nost na­bí­zí 3D­Fe­a­tu­resTransla­tor ze So­li­dworks do Fusi­on 360 pro im­port mo­de­lů So­li­dworks do Fusi­on 360 při za­cho­vá­ní pů­­vod­ních pa­ra­me­t­ric­kých funk­cí. Po­mo­cí 3D­Fe­a­tu­res­Tran­sla­­to­­ru ze So­li­dworks do Fusi­on 360 mohou uži­va­te­lé pře­vá­dět li­ne­ár­ní i ra­di­ál­ní roz­mě­ry, seg­men­ty čar, ob­lou­ky a kruhy 2D vý­kre­sů, a také vy­u­žít funk­ce pro ro­ta­ce, vy­ta­že­ní nebo řez, pří­pad­ně je­jich kom­bi­na­ci. Pro­za­tím jen čás­teč­ně pod­po­ru­je pře­kla­dač do­ku­men­ta­ci, ale další verze by mě­la ob­sa­ho­vat i pod­po­ru se­stav.

Po­dí­vej­te se na krát­ké ukáz­ko­vé video: