Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Po­zván­ka na Green Way Day 2019

Středa, 07 Srpen 2019 11:09

Tags: 3. ročník | BIM | Chlaszení | Filtrace | Folklore Garden | Green Way Day | Po­zván­ka | TZB

GreenWayDay-1932Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) po­řá­dá 9. zá­ří 2019 ve Folklo­re Gar­den v Pra­ze – Hlu­bo­če­pích 3. roč­ník Green Way Day, spol­ko­vé­ho se­tká­ní od­bor­né tech­nic­ké ve­řej­nos­ti z řad pro­jek­tan­tů, do­da­va­te­lů, vý­rob­ců (pro­dej­ců) i pro­vo­zo­va­te­lů tech­nic­kých za­ří­ze­ní bu­dov. Úče­lem to­ho­to se­tká­ní je vy­tvo­řit ne­for­mál­ní pro­stře­dí s mož­nos­tí zís­ká­ní ne­jen od­bor­ných in­for­ma­cí, ale i spo­le­čen­ských kon­tak­tů pro spo­lu­prá­ci v této vý­znam­né ob­las­ti. Akce je ur­če­na pře­de­vším pro vše­ch­ny, kte­rým pro­blém správ­né­ho a kon­cepč­ní­ho na­vr­ho­vá­ní, re­a­li­zo­vá­ní a pro­vá­dě­ní tech­nic­kých za­ří­ze­ní pro za­jiš­tě­ní vnitř­ní­ho pro­stře­dí sta­veb ne­ní ci­zí.

Green Way Day bu­de roz­dě­len do dvou čá­s­tí, na část od­bor­nou a spo­le­čen­skou. Za­čá­tek od­bor­né části v 10 hodin, plá­no­va­né ukon­če­ní v 15.30, za­čá­tek spo­le­čen­ské­ho ve­če­ra v 17 ho­din, zá­věr spo­le­čen­ské čá­s­ti je plá­no­ván na 22 ho­din. Ob­le­če­ní ne­for­mál­ní.

Při­hlá­sit on-line se mů­že­te na vetrani.tzb-info.cz/prihlaska.

V blo­cích před­ná­šek se se­tká­te s té­ma­ty: ne­moc­ni­ce a čis­­té pro­sto­ry, fil­tra­ce a či­s­té pro­sto­ry, vý­ji­meč­né pro­jek­ty TZB z his­to­rie, no­vin­ky (chla­di­va, chla­ze­ní, te­pel­ná čer­pa­dla), BIM v praxi, po­žár­ní bez­peč­nost sta­veb, ne­bez­pe­čí pro­jekč­ní­ho ži­vo­ta (soud­ní znal­ci) a sni­žo­vá­ní hlu­ku a vib­ra­cí.
Ak­tu­ál­ní pro­gram bu­de zve­řej­něn za­čát­kem zá­ří na we­bu STP.


Mohlo by vás zajímat: