Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Od­bor­ná rada pro BIM zve na kon­fe­ren­ci BIM DAY 2019

Úterý, 13 Srpen 2019 13:49

Tags: BIM | BIM DAY 2019 | BIM Market | CzBIM | Konference | PVA Praha-Letňany

BIM Day 2019-1933Další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY se koná 8. října 2019 v PVA Praha Letňany. Kon­fe­ren­ce BIM DAY jsou klí­čo­vým mís­tem pro se­tká­vá­ní zá­jem­ců a od­bor­ní­ků vě­nu­jí­cích se nejen té­ma­tům di­gi­ta­li­za­ce, BIM a sta­veb­nic­tví u nás již devět let. BIM DAY 2019 při­ne­se nej­ak­tu­ál­něj­ší in­for­ma­ce o dění v České re­pub­li­ce a ve světě, za­mě­ří se také na vize, kam BIM smě­řu­je a jaká bude jeho bu­douc­nost. O své zku­še­nos­ti se při­jdou po­dě­lit před­ní od­bor­ní­ci jak z ČR, tak ze světa. Na kon­fe­ren­ci bude srov­nán vývoj BIM a jeho im­ple­men­ta­ce v za­hra­ni­čí a u nás, mezi další té­ma­ta budou za­řa­ze­ny pi­lot­ní pro­jek­ty, jasné vize a dů­vo­dy proč vy­u­žít BIM, prak­tic­ké zku­še­nos­ti, kri­tic­ký po­hled na BIM.

Jed­ním z hlav­ních pří­spěv­ků bude také mo­de­ro­va­ná dis­ku­se se zá­stup­ci jak ve­řej­né­ho, tak i sou­kro­mé­ho sek­to­ru.

V rámci kon­fe­ren­ce také pro­běh­ne BIM Mar­ket, na kte­rém se účast­ní­ci po­t­ka­jí s vy­sta­vo­va­te­li, kteří před­ve­dou tren­dy v této ob­las­ti. Vy­zkou­ší si VR či 3D tisk. K dis­po­zi­ci budou také worksho­py, za­mě­ře­né na té­ma­ta s BIM spo­je­ná, jako jsou:

  • Po­vin­nos­ti aneb jak na BIM: co je BIM, jed­no­du­ché kroky k BIM
  • SNIM: pro za­da­va­te­le a do­da­va­te­le
  • Pi­lot­ní pro­jek­ty: workshop k prak­tic­kým zku­še­nos­tem s BIM
  • CDE jako ne­zbyt­ná sou­část BIM: co to je, k čemu slou­ží?
  • BIM a FM

Re­gis­tra­ce na kon­fe­ren­ci je již ote­vře­na. Re­gis­tro­vat se mů­že­te na www.​czbim.​org/​konference/​bimday2019.

V pří­pa­dě do­ta­zů kon­tak­tuj­te po­řa­da­te­le te­le­fo­nem 777 950 853 nebo e-mai­lem.


Mohlo by vás zajímat: