Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PTC Wind­chill zís­kal oce­ně­ní Frost & Sul­li­van

Pondělí, 19 Srpen 2019 13:26

Tags: Frost & Sul­li­van | Oce­ně­ní | Product Leadership Award 2019 | PTC | Wind­chill

Frost--Sullivan1934Frost & Sul­li­van vy­hod­no­til silné a slabé strán­ky do­da­va­te­lů PLM ře­še­ní s cílem po­rov­ná­ní PLM ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vý­rob­ních spo­leč­nos­tí a po­sou­ze­ní vy­bra­ných do­da­va­te­lů PLM ře­še­ní na­vzá­jem. Pro ob­jek­tiv­ní po­sou­ze­ní po­u­ži­li ex­per­ti De­ci­si­on Sup­port Sco­re­card, který hod­no­til dvě zá­klad­ní ob­las­ti – Atri­bu­ty pro­duk­tů, kde bylo po­sou­ze­no při­způ­so­be­ní pro­duk­tu po­ža­dav­kům trhu, spo­leh­li­vost a kva­li­ta, hod­no­ta pro­duk­tu/služ­by, cí­le­ní pro­duk­tu a de­sign, a Ob­cho­d­­ní aspek­ty do­da­va­te­lů, kde se vy­hod­no­co­va­la fi­nanč­ní vý­kon­nost, schop­nost zís­ká­vat zá­kaz­ní­ky, cel­ko­vá efek­ti­vi­ta, růsto­vý po­ten­ci­ál a lid­ské zdro­je.

Podle to­ho­to prů­zku­mu je ve­dou­cím do­da­va­te­lem PLM spo­leč­nost PTC, která obdržela ocenění Product Leadership Award 2019, při­čemž do­da­va­te­le na dru­hém a tře­tím místě zprá­va od Frost & Sul­li­van jme­no­vi­tě ne­u­vá­dí.

Hod­no­ce­ní PLM ře­še­ní PTC

Dneš­ní vý­rob­ní spo­leč­nos­ti pů­so­bí­cí v di­gi­tál­ním věku si přejí PLM ře­še­ní, které může změ­nit or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ry, sla­dit pro­duk­to­vé a vý­rob­ní týmy, řídit ino­va­ce, ze­fek­tivňuje a urych­lu­je vývoj vý­rob­ků a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci. PTC ře­še­ní Wind­chill PLM úspěš­ně splňuje tyto po­tře­by. PTC po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní hod­no­tu pro zá­kaz­ní­ka pro­střed­nic­tvím snad­no im­ple­men­to­va­tel­né, kon­fi­gu­ro­va­tel­né, out-of-the-box, kon­tex­to­vé PLM apli­ka­ce, za­lo­že­né na ro­lích a úlo­hách. Ve­dou­cí po­sta­ve­ní PTC pro­duk­tu vy­chá­zí pře­de­vším z ino­va­tiv­ních schop­nos­tí, jako je Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta (AR) pro sdí­le­ní ná­vr­hu vý­rob­ku; Thin­gWorx Na­vi­ga­te pro zís­ká­vá­ní ak­tu­ál­ních dat; in­te­gra­ce s plat­for­mou Thin­gWorx; mož­nost clou­do­vé­ho na­sa­ze­ní PLM a po­skyt­nu­tí je­di­né­ho zdro­je prav­dy v re­ál­ném čase pro kon­strukč­ní data, je­jichž vy­u­ži­tí umožňuje zá­kaz­ní­kům di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, dále schop­nost vy­tvá­řet plně di­gi­tál­ní vlák­no a udr­žo­vat rych­lost v ino­va­ci vý­rob­ků.
Frost & Sul­li­van zjis­til, že PTC pod­po­ru­je své zá­kaz­ní­ky ve schop­nos­ti držet tempo s rych­le se vy­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ským pro­stře­dím. Na zá­kla­dě velmi sil­né­ho cel­ko­vé­ho vý­ko­nu zís­ka­la spo­leč­nost PTC cenu Frost & Sul­li­van Pro­duct Lea­der­ship Award 2019.
Podle San­ka­ra Na­ra­ya­na­na, ve­dou­cí­ho prů­mys­lo­vé­ho ana­ly­ti­ka ve Frost & Sul­li­van, po­sky­tu­je PTC svým zá­kaz­ní­kům schop­nost rych­le re­a­go­vat na roz­vo­jo­vé tren­dy a vy­tvo­řit zá­klad pro di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci. Spo­leč­nost (PTC) staví své zá­kaz­ní­ky na rych­lou cestu k do­sa­že­ní di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce tím, že vě­nu­je vel­kou po­zor­nost po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ků, ur­ču­je, jak nej­lé­pe spo­lu­pra­co­vat v rámci or­ga­ni­za­ce na cestě k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a podle toho vhod­ně při­způ­so­bu­je svá ře­še­ní.


Mohlo by vás zajímat: