Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová kom­pakt­ní 3D tis­kár­na EVO R od Ai­rwolf 3D

Úterý, 20 Srpen 2019 00:12

Tags: 3D tis­kár­ny | Ai­rwolf 3D | EVO R | Hardware | Kom­pakt­ní

EVO-R-3D-Printer-for-Education-1934Nová stol­ní 3D tis­kár­na EVO R spo­leč­nos­ti Ai­rwolf 3D na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 300 × 220 × 229 mm, funk­ce před­cho­zích mo­de­lů EVO (např. vel­ký, sed­mi­pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, HEPA a uh­lí­ko­vý filtr, 32­bi­to­vý mi­k­ro­o­vla­dač Ge­ne­sis, za­rov­ná­va­cí vo­dít­ka či prá­ci s vy­so­ký­mi tep­lo­ta­mi) a sa­mo­zřej­mě i funk­ce nové. Me­zi ni­mi na­jde­me tře­ba au­to­ma­tic­ké vy­rov­ná­vá­ní, hli­ní­ko­vou kon­struk­ci, po­mo­cí CNC vy­ro­be­né hot endy (na zhru­ba 25 wat­tech), oce­lo­vé lůž­ko z jed­no­ho ku­su, dva vý­tlač­ní­ky nebo ko­mu­ni­kač­ní ka­bel po­kry­tý teflo­nem.

Rych­lost tis­ku je 150 mm/s, mi­ni­mál­ní vý­š­ka vrst­vy 40 mi­k­ro­nů, ma­xi­mál­ní tep­lo­ta vý­tlač­ní­ku 315 °C a lůž­ka 160 °C.  Tis­kár­na pod­po­ru­je přes 40 dru­hů ma­te­ri­á­lů, včet­ně ABS, PC, PP, ny­lo­nů, TPE, TPU ne­bo ko­vu. K dis­po­zi­ci je soft­ware APEX (jak pro MacOS, tak Win­dows). Ce­na EVO R je 4995 do­la­rů.
Ke stažení je informační brožura o EVO R.


Mohlo by vás zajímat: