Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cylin­dric­ká 3D tis­kár­na Gan­tri Dan­cer

Čtvrtek, 22 Srpen 2019 09:42

Tags: 3D tis­kár­ny | Cylin­dric­ké | Dan­cer | Gan­tri | Hardware

Gantri Dancer-2-1934Spo­leč­nost Gan­tri no­vě na­bí­zí svou prv­ní 3D tis­kár­nu s ná­zvem Gan­tri Dan­cer vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii FDM. Jde o prv­ní ko­merč­ní cy­lin­dric­kou 3D tis­kár­nu na svě­tě, kte­rá pra­cu­je se čtyř­mi pod­půr­ný­mi rá­my pro tis­ko­vou hla­vu (gan­t­ry) a ro­tač­ní kru­ho­vou tis­ko­vou plo­chou, tak­že do­ká­že tisk­nout až čty­ři­krát rych­le­ji než nej­lep­ší sou­čas­né stol­ní 3D tis­kár­ny. Všech­ny čty­ři rá­my mo­hou pra­co­vat sou­běž­ně na tis­ku jed­né sou­čás­ti. Sa­mot­ná tis­kár­na vy­u­ží­vá eko­lo­gic­ký bi­o­plast PLA, vy­ro­be­ný z ku­ku­ři­ce. Roz­mě­ry tis­ko­vé plo­chy jsou 46 × 61 cm. K lůž­ku, údrž­bě a vý­mě­ně cívek je pří­stup ze­pře­du, což by mě­lo v blíz­ké bu­douc­nos­ti umož­nit kom­plet­ní au­to­ma­ti­za­ci.

Kon­struk­ce tis­kár­ny se­stá­vá z od­leh­če­né­ho hli­ní­ku a po­ly­kar­bo­ná­to­vých pa­ne­lů, při­čemž 60 % dí­lů tis­kár­ny je vy­ro­be­no 3D tis­kem. K dis­po­zi­ci je pře­vod­ní al­go­rit­mus, kte­rý zkon­ver­tu­je mo­de­ly sou­čas­ných sys­té­mů do sys­té­mu tis­kár­ny, bez nut­nos­ti do­da­teč­ných vstu­pů. Tis­kár­na Dan­cer je bez­drá­to­vá a při­po­ju­je se pří­mo k on-line ob­jed­náv­ko­vé­mu sys­té­mu Gan­tri.

Gantri Dancer-1-1934

Více informací najdete na www.gantri.com/factory nebo na blog.gantri.com.


Mohlo by vás zajímat: