Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Grab­CAD Print 1.33

Neděle, 25 Srpen 2019 22:30

GrabCAD Print 1 33-1935Ak­tu­a­li­za­ce Grab­CAD Print je ur­če­na pro tis­kár­ny Advan­ced FDM a Ad­van­ced Po­ly­Jet a na­bí­zí no­vě přes pa­nel Mo­del Set­tings pří­stup k funk­cím Advan­ced FDM jako hus­to­ta a úhel vý­pl­ně, tloušť­ku těla a při po­u­ži­tí CAD sou­bo­rů mož­nost mě­nit vál­co­vou dí­ru na sa­mo­nos­né vnitř­ní po­le. Pa­nel s na­sta­ve­ním pro Po­ly­Jet je ny­ní roz­dě­len na na­sta­ve­ní zá­sob­ní­ku a na­sta­ve­ní mo­de­lu. No­vě lze vy­brat ex­port do for­má­tu sou­bo­ru CMB bez pod­por. Pro tis­kár­ny Stra­ta­sys F900, For­tus 900mc a For­­tus 400mc je ny­ní stan­dard­ně ja­ko vý­cho­zí na­sta­ven ABS ma­te­ri­ál pro no­vě po­u­ži­té zá­sob­ní­ky.

Advan­ced Sli­cer, kte­rý se pro uži­va­te­le J750 a J735 po­pr­vé ob­je­vil ve ver­zi 1.31, bu­de od ak­tu­a­li­za­ce 1.34 stan­dard­ně rov­nou za­pnut.
Pro ty, co zapomněli číst, shrnuje novinky následující video: