Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Markforged představuje Print Farms

Středa, 28 Srpen 2019 09:26

Tags: 3D tisk | Kovová vlákna | Markforged | Metal X | Print Farms | Uhlíková vlákna

Markforged print farm-1935 Print Farms ne­bo­li tis­ko­vé far­my umož­ní uži­va­te­lům 3D tisk z ko­vo­vých a uh­lí­ko­vých vlá­ken. No­vý ba­lí­ček totiž umo­žňu­je ob­jed­nat si za jed­nu spo­leč­nou ce­nu sys­témy Metal X a tis­kár­ny X7 pro tisk ko­vo­vých, kom­po­zit­ních a hyb­rid­ních sou­čás­tí, a to z jed­né cen­t­ra­li­zo­va­né, clou­do­vé plat­for­my. Pro Mark­for­ged Print Farms je k dis­po­zi­ci ši­ro­ká řada ma­te­ri­á­lů, na­pří­klad ne­re­zo­vá ocel 17-4PH, ná­stro­jo­vé oceli H13, A2 či zcela nově D2 s vy­so­kým ob­sa­hem uh­lí­ku a chro­mu, kte­rá mů­že být te­pel­ně zpra­co­vá­na na velmi vy­so­kou tvr­dost.

Na­bí­zí vy­ni­ka­jí­cí odol­nost proti opo­tře­be­ní a dá se vhod­ně vy­u­žít za stu­de­na, kdy se vy­ža­du­je vy­so­ká pev­nost v tlaku a odol­nost pro­ti odě­ru. Dá­le je v na­bíd­ce kupř. kom­po­zit­ní ma­te­ri­ál Onyx a Onyx FR. Spo­leč­nost Mark­for­ged vlo­ni za­zna­me­na­la vel­ký růst na tr­hu, jde o jednu z de­se­ti nej­rych­le­ji ros­tou­cích fi­rem USA (po­dle zprá­vy De­lo­it­te ) a má přes 10 000 uži­va­te­lů ve ví­ce než 50 ze­mích.
U nás má tis­kár­ny Mark­for­ged ve svém port­fo­liu spo­leč­nost 3Dwi­ser.


Mohlo by vás zajímat: