Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Skupina pro 3D tištěné zbraně zakázána i na Tumblr

Pondělí, 02 Září 2019 15:33

Tags: 3D tisk | Deterrence Dispensed | Tumblr | Zákaz | Zbraně

tumblr 3D tistena zbran-1936De­terren­ce Dispen­sed, sku­pi­na pro 3D tiš­tě­né zbra­ně, kte­rá by­la za­ká­za­ná na vět­ši­ně so­ci­ál­ních plat­fo­rem (Fa­ce­book, Twit­ter, You­Tu­be ne­bo Red­dit), se od čer­ven­ce pře­stě­ho­va­la na Tum­blr, webo­vou plat­for­mu pro mi­k­rob­lo­gy, ale na­ko­nec ji za­ká­za­li i ta­dy. De­ter­ren­ce Di­s­pen­se ob­ha­ju­je mož­nost po­u­ži­tí do­ma vy­ro­be­ných střel­ných zbra­ní. Je­jí za­kla­da­tel vy­stu­pu­je na so­ci­ál­ních sí­tích pod pře­zdív­kou Ivan­The­T­roll. Na Tum­blr vy­dá­va­la sku­pi­na člá­nek jed­nou tý­d­ně a sdí­le­la ak­tu­a­li­za­ce o stav­bě zbra­ní včet­ně plá­nů, kte­ré li­dé mo­h­li vy­u­žít ke 3D tis­ku vlast­ních zbra­ní do­ma. Před pár dny však byl je­jich účet zru­šen.

So­ci­ál­ní mé­dia tak re­a­go­va­la na po­ža­da­vek de­mo­kra­tic­kých zá­ko­no­dár­ců. 3D tiš­tě­né zbra­ně lze le­v­ně vy­ro­bit z plas­tu a ne­ma­jí sé­ri­o­vá čí­s­la, tak­že se ne­da­jí vy­sle­do­vat. Tiš­tě­ní sa­mot­ných čá­s­tí zbra­ní si­ce ve vět­ši­ně stá­tů USA trest­né ne­ní, ale ší­ře­ní in­for­ma­cí a plá­nů ano.


Mohlo by vás zajímat: