Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rozšíření Autodesk Structural Precast pro Revit 2020.1

Úterý, 10 Září 2019 10:30

Tags: Autodesk | Beton | Revit 2020.1 | Rozšíření | Stavebnictví | Structural Precast

Double-Walls-04-1937Pro au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by pre­fab­ri­ko­va­né­ho be­to­nu byla v Au­to­de­sk Structu­ral Pre­cast Ex­ten­si­on pro Revit 2020.1 roz­ší­ře­na řada prv­ků, kte­ré se běžně vy­rá­bě­jí v to­vár­nách na vy­so­ce au­to­ma­ti­zo­va­ných lin­kách. V na­bíd­ce jsou ny­ní pre­fab­ri­ko­va­né zdi, te­dy pá­tý typ prv­ků, kte­rý roz­ší­ře­ní na­bí­zí, a v rám­ci ka­te­go­rie na­jde­me sa­mo­nos­né desky, po­réz­ní des­ky a nos­ní­ky. Ten­to druh prv­ku má v růz­ných ob­las­tech množ­ství va­ri­ant (např. dvo­ji­tá zeď), avšak prak­tic­ky jde o pre­fab­ri­ko­va­né zdi se­stá­va­jí­cí ze dvou vrs­tev be­to­nu, od­dě­le­ných me­ze­rou a spo­je­ných mří­žo­vým ze­sí­le­ným rá­mem.

Me­ze­ra je vy­pl­ně­na pří­mo na sta­ve­niš­ti čer­s­tvým be­to­nem. Dvo­ji­té zdi ma­jí po­dob­né vlast­nos­ti ja­ko již exis­tu­jí­cí prv­ky, tak­že se při je­jich vý­ro­bě dá po­u­žít au­to­ma­tic­ká seg­men­ta­ce po­dle pra­vi­del, ze­sí­le­ní, tvor­ba dí­len­ských vý­kre­sů a tvor­ba CAM sou­bo­rů ve for­má­tech Uni­tech­nik a PXML. Ge­o­me­t­rie vrs­tev se dá upra­vo­vat po­dle po­třeb.
Více informací v angličtině najdete na blogs.autodesk.com.


Mohlo by vás zajímat: