Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMC Bridge aktualizuje VR-Architecture na verzi 4.1

Středa, 11 Září 2019 11:00

Tags: 3D modely | Aktualizace | AMC Bridge | Stavebnictví | Verze 4.1 | VR-Architecture

vr-architecture-screen-6-1937VR-Ar­chi­tectu­re je tech­no­lo­gie pro tvor­bu 3D mo­de­lů buď jed­no­ho pat­ra ne­bo ce­lé bu­do­vy na za­ří­ze­ních An­dro­id po­mo­cí plá­nů pro­sto­ro­vé­ho uspo­řá­dá­ní nebo ruč­ních ná­kre­sů. Vi­zu­a­li­za­ce dat je pak mož­ná ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. Ak­tu­a­li­zo­va­ná ver­ze VR-Ar­chi­tectu­re 4.1 do­ká­že sa­ma ro­ze­znat ne­jen jed­no­du­chý pů­do­rys, ale ví­ce plá­nů bu­do­vy a uspo­řá­dat je, se­sta­vit vlast­ní 3D mo­del a zob­ra­zit jej po­mo­cí pro­hlí­že­čů View­ER nebo View­ER-VR. Uži­va­te­lé tak mo­hou pra­co­vat na ví­ce­pa­t­ro­vých mo­de­lech na­hrá­ním dvou a ví­ce pů­do­ry­sů, kdy sta­čí jen jed­not­li­vé plá­ny očís­lo­vat po­dle jed­not­li­vých pa­ter.

Po­té, co apli­ka­ce plá­ny zpra­cu­je, lze dá­le spe­ci­fi­ko­vat pa­ra­me­t­ry jako tlou­šť­ka stěn, vý­š­ka či pra­hy a vý­sle­dek ulo­žit do sou­bo­ru for­má­tu DWG. Zde se na­chá­zí ukáz­ko­vé vi­deo.
Další informace najdete na www.amcbridge.com.


Mohlo by vás zajímat: