Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Artec 3D přichází s aplikací na vzdálené ovládání Artec Ray

Čtvrtek, 12 Září 2019 10:09

Tags: 3D skenování | Android | Aplikace | Artec 3D | Artec Ray | iOS | Vzdálené ovládání

artec ray and plane-1937Mo­bil­ní apli­ka­ce fir­my Artec 3D je ur­če­na pro vzdá­le­né ovlá­dá­ní ši­ro­ko­for­má­to­vé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru Artec Ray, jenž na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu při skenu vel­kých ob­jek­tů (bu­dov, le­ta­del apod.), bez nut­nos­ti při­po­je­ní k no­te­boo­ku a se sub­mi­li­me­t­ro­vou přes­nos­tí ze vzdá­le­nos­ti 110 met­rů. Apli­ka­ce je ur­če­na jak pro An­dro­id, tak pro iOS (ke sta­že­ní je na pří­sluš­ných on-line ob­cho­dech), a ske­no­vá­ní tak lze ovlá­dat přes ja­ké­ko­liv mo­bil­ní za­ří­ze­ní ne­bo tablet pro­střed­nic­tvím WiFi. Apli­ka­ce umo­ž­ňu­je spe­ci­fi­ko­vat roz­li­še­ní ske­nu v mó­du Sim­ple Set­tings Mo­de a na­sta­vit cit­li­vost, ho­ri­zon­tál­ní či ver­ti­kál­ní roz­li­še­ní, za­p­nout ne­bo vy­pnout zvu­ky ske­no­vá­ní a po­dob­ně tex­tu­ru (barvu) v Ad­van­ced Set­tings Mo­de.

Dále vy­tvá­ří rych­lý ná­hled, do­vo­lu­je zvo­lit si jed­nu i ví­ce ob­las­tí pro sken se zvlášt­ním na­sta­ve­ním, a ta­ké rych­le ulo­žit da­ta na SD kar­tu.
Stažení mobilní aplikace pro Android je k dispozici ZDE a pro iOS na tomto odkazu.


Mohlo by vás zajímat: