Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trh s 3D tiskem betonu poroste v dalších pěti letech o 17 %

Neděle, 15 Září 2019 15:46

Tags: 17 % | 3D tisk | Beton | Růst | Stavebnictví | Trh

3d printing concerete-1938Podle zprá­vy zve­řej­ně­né na Re­port Buyer se oče­ká­vá růst trhu s 3D tis­kem be­to­nu o zhru­ba 17 % v le­tech 2019–2024. Mezi klí­čo­vé fak­to­ry, které ovlivňují zkou­ma­né trhy, patří ros­tou­cí po­ptáv­ka po při­způ­so­be­ných a lev­něj­ších stav­bách, zvý­še­ní in­ves­tic do in­frastruk­tu­ry v dů­sled­ku rych­lé ur­ba­ni­za­ce, in­dustri­a­li­za­ce a další. Oče­ká­vá se, že po­ža­dav­ky na kva­li­fi­ko­va­nou pra­cov­ní sílu a ka­pi­tá­lo­vé in­ves­ti­ce do 3D tisku budou brz­dit růst na sle­do­va­ných tr­zích, v ob­las­ti Asie a Pa­ci­fi­ku však ros­tou­cí ino­va­ce na trhu s 3D tis­kem budou pří­le­ži­tos­tí do bu­douc­na. Tento re­gi­on bude trhu do­mi­no­vat.

V loňském roce pře­de­vším Čína vzrost­la v ob­las­ti 3D tisku be­to­nu, a to díky vlád­ní pod­po­ře, úsilí o stan­dar­di­za­ci a roz­ší­ře­né na­bíd­ce. Sta­veb­ní sek­tor v ob­las­ti Asie a Pa­ci­fi­ku je nej­vět­ší na světě a zdra­vě roste v dů­sled­ku ros­tou­cí po­pu­la­ce, růstu pří­jmů střed­ní třídy a ur­ba­ni­za­ci. Navíc do této ob­las­ti a pře­de­vším Číny vstu­pu­je hodně vel­kých hráčů z Ev­rop­ské unie. Po­ten­ci­ál růstu mají i In­donésie, Ma­laj­sie, Sin­ga­pur a Jižní Korea, kde se staví množ­ství no­vých ho­te­lů, ná­kup­ních cen­ter, výš­ko­vých budov a sta­di­o­nů. V men­ším množ­ství se po­ža­da­vek na nové stav­by a domy týká i zbyt­ku světa – zde zvláš­tě Ev­ro­py, Jižní Af­ri­ky nebo Jižní Ame­ri­ky. Podle World Re­sour­ces In­sti­tu­tu žije ve měs­tech zhru­ba 1,2 mi­li­ar­dy lidí bez od­po­ví­da­jí­cí­ho byd­le­ní. Na páté me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci o udr­ži­tel­ných sta­veb­ních ma­te­ri­á­lech, která se ko­na­la v Du­ba­ji, mají míst­ní vlády v plánu vy­u­žít do roku 2030 při stav­bě budov ze 25 % právě 3D tisk. Klí­čo­vý­mi hráči trhu s 3D tis­kem be­to­nu pak jsou pře­de­vším Yin­g­chu­ang Bu­il­ding Tech­nique (Shan­ghai) Co. Ltd (Win­Sun), Sika AG, Skan­ska, La­far­ge­Hol­cim a Dus Ar­chi­tects.


Mohlo by vás zajímat: