Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EMO Hannover 2019 otevřel brány návštěvníkům

Pondělí, 16 Září 2019 09:08

Tags: 2019 | EMO | Hannover | Obrábění | Strojírenství | Veletrhy | Výstavy

EMO09 Al 1565805-1938Vý­znam­ní před­sta­vi­te­lé ně­mec­ké vlády, te­le­ko­mu­ni­ka­cí a prů­mys­lu dnes (pondělí 16. 9.) ote­vře­li před­ní svě­to­vý ve­letrh zpra­co­vá­ní kovů, který po­tr­vá šest dnů, do so­bo­ty 21. září. Han­no­ver se tak po tyto dny stává cen­t­rem pro me­zi­ná­rod­ní vý­rob­ní tech­no­lo­gie. Mot­tem akce je „In­te­li­gent­ní tech­no­lo­gie, které řídí zí­t­řej­ší pro­duk­ci!“ a více než 2200 vy­sta­vo­va­te­lů ze 48 zemí je při­pra­ve­no před­sta­vit své no­vin­ky pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu. Oče­ká­vá se velký počet ná­vštěv­ní­ků, který nej­spíš bude na­pl­něn, i když ak­tu­ál­ní po­ně­kud deš­ti­vé po­ča­sí s tep­lo­ta­mi do 16 stupňů Cel­sia moc k ces­to­vá­ní ne­lá­ká. Ale haly han­no­ver­ské­ho vý­sta­viš­tě jsou tem­pe­ro­vá­ny na při­ja­tel­nou tep­lo­tu a tam, kde jsou vy­sta­ve­na stroj­ní za­ří­ze­ní v chodu, o teplo oprav­du nouze není.


Jed­ním z dis­ku­to­va­ných témat vý­sta­vy je pře­chod na elek­tric­ké po­ho­ny au­to­mo­bi­lů. Podle vědců z FEV Con­sul­tingu budou mít plně elek­tric­ká vo­zi­dla do roku 2030 19% podíl na glo­bál­ním trhu. To se týká 118 mi­li­o­nů no­vých re­gis­tra­cí, je­jichž cel­ko­vý počet se ne­o­če­ká­vá, že by se opro­ti roku 2017 vý­raz­ně změ­nil. Ho­vo­ří se také o 64% sní­že­ní při­da­né hod­no­ty ve vý­rob­ním pro­ce­su u čistě elek­tric­kých po­ho­nů a o 24% vyšší při­da­né hod­no­tě u plug-in hyb­ri­dů.
V tomto scé­ná­ři mohou být ja­ké­ko­liv ztrá­ty ve vý­ro­bě po­ten­ci­ál­ně kom­pen­zo­vá­ny no­vý­mi po­ža­dav­ky. Zlep­še­ní účin­nos­ti zbý­va­jí­cích spa­lo­va­cích mo­to­rů a pře­vo­do­vých sys­té­mů ve formě op­ti­ma­li­zo­va­ných po­vrchů, sní­že­ní emisí hluku, ochra­ně proti opo­tře­be­ní sou­čás­tí (což je v hyb­ri­dech in­ten­ziv­něj­ší díky pře­cho­du z elek­tric­ké­ho na spa­lo­va­cí režim při vy­so­kých rych­los­tech) a pře­stav­ba brz­do­vých sys­té­mů (vy­ža­do­va­ná kvůli vy­so­ké hmot­nos­ti ba­te­rií): všech­ny tyto fak­to­ry vy­ža­du­jí nové nebo upra­ve­né vý­rob­ní pro­ce­sy. Kromě toho exis­tu­je in­sta­la­ce za­ří­ze­ní pro rych­lé na­bí­je­ní na ce­lo­stát­ní úrov­ni. Kom­plex­ní nové vý­rob­ní sys­témy jsou rov­něž po­třeb­né pro vý­ro­bu klí­čo­vých elek­tric­kých sou­čás­tí, jako jsou ba­te­rie, trakč­ní mo­to­ry a vý­ko­no­vá elek­tro­ni­ka.


Mohlo by vás zajímat: