Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vývoj Mastercam Mill racionalizuje výrobní proces

Úterý, 17 Září 2019 14:48

Tags: Mastercam | MILL | Obrábění | Rcionalizace | Strojírenství | Výrobní proces | Vývoj

Mastercam2020Mill-1938Mas­ter­cam 2020 Mill na­bí­zí ak­tu­a­li­zo­va­nou drá­hu ná­stro­je Dy­na­mic Mo­ti­on a Hole De­fi­ni­ti­on, vy­lep­še­ný mo­dul Fi­nishing pod­po­ru­je ná­stro­je pro ovál­né a vál­co­vi­té for­my, se­z­nam funk­cí nyní zob­ra­zu­je více in­for­ma­cí o zvo­le­ných bo­dech. Equal Scallop po­sky­tu­je ko­neč­nou po­vr­cho­vou úpra­vu u šik­mých, za­kři­ve­ných a rov­ných po­vrchů a nově zde na­jde­me ome­ze­ní špič­ky ná­stro­je a off­se­to­vá na­sta­ve­ní Clo­sed nebo Tri­m­med. Do řady 3D High Speed byla při­dá­na no­vá ce­s­ta Blend, za­lo­že­ná na Sur­fa­ce Fi­nish Blend, je ale je rych­lej­ší a ob­sa­hu­je kon­t­ro­lu zásob a dr­žá­ku.

Funk­ce De­burr nyní do­ve­de au­to­ma­tic­ky od­stra­nit hru­bé ok­ra­je na sou­část­ce, při­čemž se dá zvo­lit ob­last. Tvor­ba děr je jed­no­duš­ší díky Tool­path Hole De­fi­ni­ti­on pod­po­ru­jí­cí vý­běr funk­cí a linií tě­les, vy­brat si je mož­né shod­né prů­mě­ry a vek­to­ry. Uži­teč­ný je i do­pl­něk Port Ex­pert pro tvor­bu ví­ce­o­sých drah ná­stro­je v po­tru­bí či hlu­bo­kých kap­sách. Knihov­na Ad­ve­on Tool Lib­ra­ry je první čis­tou apli­ka­cí ISO13399 přímo pro­po­je­nou s CAM soft­warem. U pře­su­nu ge­o­me­t­rie z jedné 3D HST ope­ra­ce do druhé zob­ra­zu­je vy­ska­ko­va­cí me­nu více mož­nos­tí pro ko­pí­ro­va­nou ge­o­me­t­rii.
Další informace o těchto a desítkách dalších vylepšení v Mastercam Millu najdete na stránce whatsnew.mastercam.com.


Mohlo by vás zajímat: