Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tecplot 360 2019 R1 zlepšuje kompatibilitu s CFD řešiči

Úterý, 17 Září 2019 15:17

Tags: 2019 R1 | 360 | CFD | Tecplot

gasturbine-white-1938Nový za­vá­dě­cí pro­gram Con­ver­ge HDF5 čte sou­bo­ry Con­ver­ge 3.0 post*.h5 pří­mo, bez nut­nos­ti pře­vo­du po­mo­cí post_­con­vert. Což šetří čas a o po­lo­vi­nu i místo na disku uži­va­te­lů Tec­plot 360 a Tecplot pro Con­ver­ge. Tec­plot Open­FO­AM pro na­čí­tá­ní dat má vy­lep­še­ný vý­kon a po­u­ži­tel­nost, když je při po­u­ži­tí open sour­ce kó­dů FUN3DSU2 s kni­hov­nou TecIO-MPI rych­lost zá­pi­su 15­krát rych­lej­ší. Knihov­na TecIO pak umo­ž­ňu­je apli­ka­cím tře­tích stran čtení i zá­pis for­má­tu Tec­plot a TecIO-MPI pod­po­ru­je sou­běž­ný zápis dat.

Po­kra­ču­je pod­po­ra ge­o­fy­zi­kál­ní ko­mu­ni­ty, a to při­dá­ním za­vá­dě­cí­ho pro­gra­mu Telemac do se­zna­mu kom­pa­ti­bil­ních for­má­tů s Tec­plot 360. V be­ta ver­zi jsou ROMSWRF. Pro zpět­nou kom­pa­ti­bi­li­tu všech do­ku­men­to­va­ných API byl vy­dán Py­Tec­plot 1.0. Kom­plet­ní se­z­nam změn je na této ad­re­se.
Tecplot 360 2019 Release 1 je k dispozici ke stažení jako bezplatný zkušební software nebo pro zákazníky prostřednictvím zákaznického portálu MyTecplot.


Mohlo by vás zajímat: