Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Studio rozšiřuje svou CAM divizi

Úterý, 17 Září 2019 16:25

Fr Machara--1938Spo­leč­nost CAD Stu­dio pře­bí­rá veš­ke­ré ak­ti­vi­ty di­vi­ze t-cimco spo­leč­nos­ti tech­no­lo­gy-sup­port a po­si­lu­je tak svou po­zi­ci na trhu soft­wa­ro­vých CAD/CAM ře­še­ní Au­to­de­s­ku pro stro­jí­ren­ství. Na v úterý 17. 9. za­há­je­né kon­fe­ren­ci CADfórum 2019 ozná­mi­la spo­leč­nost CAD Stu­dio roz­ší­ře­ní svých ak­ti­vit v ob­las­ti po­čí­ta­čem ří­ze­né vý­ro­by – CAM. Po ne­dáv­né akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti CAD CAM Sys­tems tak vzni­ká nová di­vi­ze CAD Stu­dia za­mě­ře­ná na ře­še­ní v ob­las­ti CAM, kla­sic­ké i adi­tiv­ní vý­ro­by. Pod ve­de­ním zku­še­né­ho od­bor­ní­ka Fran­tiš­ka Ma­cha­ry (dříve t-sup­port) bude tato nová di­vi­ze na­bí­zet také soft­ware a služ­by pro sprá­vu NC pro­gra­mů, vý­rob­ní do­ku­men­ta­ci, mo­ni­to­ring a ana­lý­zu vý­rob­ních dat CNC stro­jů.

Toto na­va­zu­je na kom­plex­ní ře­še­ní CAD Stu­dia od ná­vr­hu po vý­ro­bu.
CAD Stu­dio má v ob­las­ti CAM dlou­ho­do­bé zku­še­nos­ti a de­sít­ky zá­kaz­ní­ků vy­u­ží­va­jí­cích ná­vr­ho­vé CAD pro­duk­ty Au­to­de­sk v kom­bi­na­ci s in­te­gro­va­ný­mi CAM ná­stro­ji. Pro tyto zá­kaz­ní­ky i pro zá­jem­ce z ce­lé­ho světa rov­něž CAD Stu­dio vy­ví­jí a při­způ­so­bu­je za­káz­ko­vé po­st­pro­ce­so­ry (ge­ne­rá­to­ry NC kódů) podle po­ža­dav­ků jed­not­li­vých ří­di­cích sys­té­mů.
Zá­ro­veň CAD Stu­dio zís­ká­vá jako je­di­ný part­ner v našem re­gi­o­nu cer­ti­fi­ka­ci Au­to­de­sk Make pro pro­dej, pod­po­ru a ško­le­ní po­kro­či­lých CAM ře­še­ní Au­to­de­sk, zejmé­na pro­duk­tů Au­to­de­sk Fe­a­tu­re­CAM, Power­Mill, Power­Sha­pe a Net­Fa­bb.