Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Alza podpoří 3D tisk na školách zapůjčením tiskáren

Středa, 18 Září 2019 06:39

Tags: 3 PRO | 3D tisk | 3D tiskárny | Alza | CR-10S PRO | Creality | Ender | Školy | Soutěž | Technické obory

3D 1-1938Spo­leč­nost Alza.​cz vy­hla­šu­je nový zá­půjč­ní pro­gram pro školy za­mě­ře­ný na výuku 3D tisku. Ten by se měl podle plánu mi­nis­ter­stva škol­ství stát do dvou let sou­čás­tí no­vé­ho před­mě­tu na dru­hém stup­ni ZŠ a Alza jako pro­de­jce no­vých tech­no­lo­gií chce jeho výuku pod­po­řit. Všem akre­di­to­va­ným ško­lám proto nyní na­bí­zí na 3 mě­sí­ce zdar­ma k otes­to­vá­ní tis­kár­nu Cre­a­li­ty Ender 3 a spolu s tím vy­hla­šu­je novou sou­těž o atrak­tiv­ní ceny. Na­bíd­kou zá­půj­ček Alza přímo re­a­gu­je na le­toš­ní pi­lot­ní tes­to­vá­ní no­vé­ho po­vin­né­ho před­mě­tu, který by měl v žá­cích a stu­den­tech vzbu­dit zájem o tech­nic­ké obory.

S pří­pra­vou na nové os­no­vy chce nej­vět­ší český e-shop ško­lám po­mo­ci v rámci svého spe­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu Pro školy a stát. Před­mět Tech­ni­ka má podle do­stup­ných in­for­ma­cí za­hr­no­vat se­zná­me­ní s in­for­mač­ní­mi a di­gi­tál­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi a ro­bo­ti­kou, a to včet­ně 3D tisku. Má­lo­kte­rá škola však 3D tis­kár­nu vlast­ní a je na no­vin­ku při­pra­ve­ná. Alza jako ino­vá­tor tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní velmi pod­po­ru­je, proto se roz­hod­la na­bíd­nout ško­lám 3mě­síč­ní ne­zá­vaz­nou zá­půjč­ku, aby si tuto tech­no­lo­gii mohli žáci i uči­te­lé v praxi vy­zkou­šet. 3D tis­kár­ny mají vy­u­ži­tí nejen v tech­nic­kých a IT před­mě­tech, ale např. i ve vý­tvar­né vý­cho­vě nebo zá­jmo­vých krouž­cích.
Do zá­půjč­ní­ho pro­gra­mu i sou­tě­že se mohou hlá­sit nejen zá­klad­ní, ale i střed­ní školy z celé České re­pub­li­ky, a to až do 20. prosince 2019. Pod­mín­kou je pouze před­cho­zí bez­plat­ná re­gis­tra­ce v sekci Pro školy a stát, v níž Alza na­bí­zí všem ve­řej­ným in­sti­tu­cím vý­hod­né pod­mín­ky ná­ku­pu, vlast­ní­ho ob­chod­ní­ka, pro­duk­ty k vy­zkou­še­ní pře­dem a mnoho dal­ší­ho. Přes kon­takt­ní for­mu­lář či email org@​alza.​cz si pak ob­jed­na­jí 3D tis­kár­nu Cre­a­li­ty Ender 3 s jed­nou cív­kou tis­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu a mají 3 mě­sí­ce na roz­hod­nu­tí, zda si ji za zvý­hod­ně­nou cenu (4100 Kč bez DPH) koupí, nebo vrátí zpět.
Za­půj­če­nou tis­kár­nu školy poté vy­u­ži­jí i pro sa­mot­nou sou­těž – stačí, aby na ní uči­tel s žáky vy­tvo­ři­li li­bo­vol­ný 3D model podle za­da­ných pa­ra­me­t­rů a za­sla­li jej spolu se sou­bo­rem mo­de­lu ve for­má­tu .stl
a fo­to­gra­fie­mi z pro­ce­su tvor­by na ad­re­su Alzy nej­poz­dě­ji do 20. pro­sin­ce 2019. Před Vá­no­ce­mi pak ko­mi­se vy­be­re nej­po­ve­de­něj­ší vý­tvo­ry. Vý­her­ce získá pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­nu Cre­a­li­ty CR-10S PRO v hod­no­tě 16 990 Kč a 10 tis­ko­vých ná­pl­ní, druhé místo ob­dr­ží tis­kár­nu Cre­a­li­ty Ender 3 PRO v hod­no­tě 6899 Kč a 5 ná­pl­ní. O třetí příč­ku se po­dě­lí 20 ná­hod­ně vy­lo­so­va­ných účast­ní­ků, kteří se mohou těšit na pří­stroj Cre­a­li­ty Ender 3. Všich­ni vý­her­ci budou navíc jako bonus po­zvá­ni na ex­kur­zi do Al­za­Showro­o­mu v Praze – Ho­le­šo­vi­cích.
Více o soutěži na www.alza.cz/soutez-o-3D-tiskarny.
Více o programu Alza pro školy a stát na www.alza.cz/pro-organizace.


Mohlo by vás zajímat: