Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový prohlížeč rozšířené reality od firmy CAD Schroer

Čtvrtek, 26 Září 2019 07:33

Tags: CAD Schröer | CAD.3D modely | FBX | OBJ | Prohlížeč | Rozšířená realita

i4-augmented-review-1939AR-Viewer i4 Aug­men­ted Re­view umo­ž­ňu­je 3D mo­de­ly z CAD ne­bo 3D sys­té­mů vy­ex­por­to­va­né ve for­má­tech OBJ nebo FBX zob­ra­zit po­mo­cí AR pro­hlí­že­če v re­a­lis­tic­kém pro­stře­dí v pů­vod­ní ve­li­kos­ti, pří­pad­ně je šká­lo­vat. Mo­de­ly lze na­hrát do chyt­ré­ho te­le­fo­nu, table­tu či slož­ky i4. AR-Viewer i4 Aug­men­ted Re­view je na Ap­ps­to­res do­stup­ný zdar­ma, ak­tu­a­li­zo­vat jde na Pro ver­zi (pro práci s vel­ký­mi sou­bo­ry). Verze zdar­ma ob­sa­hu­je všech­ny funk­ce pro na­hrá­vá­ní a zob­ra­ze­ní 3D mo­de­lů v roz­ší­ře­né re­a­li­tě, vzo­ro­vé mo­de­ly či pře­hled­né roz­hra­ní. U ver­ze zdar­ma se dají na­hrát pouze 4 MB pro sou­bo­ry FBX a 7 MB pro OBJ.

Po ote­vře­ní se model zob­ra­zí v ak­tu­ál­ním pro­stře­dí a AR-Viewer ro­ze­zná exis­tu­jí­cí po­vr­chy jako sto­ly a pod­la­hy. V sa­mot­ném zob­ra­ze­ní mo­hou uži­va­te­lé mo­del zvět­šo­vat a zmen­šo­vat, otá­čet s ním a po­hy­bo­vat a pro­hléd­nout si tak ob­jekt ze všech úhlů.
Prohlížeč je k dispozici pro Android i pro iOS.


Mohlo by vás zajímat: