Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové materiály pro 3D tisk od Polymakeru

Středa, 02 Říjen 2019 08:50

Tags: 3D tisk | Bayblend | Covestro | Makroblend | Makrolon | Materiály | PC-ABC | PC-ABS | PC-PBT | Polymaker | PolyMax PC-FR | UL94

Versatile-materials-for-3D-printing-1940Spo­leč­nost Po­ly­ma­ker ve spo­lu­prá­ci s ně­mec­kým vý­rob­cem po­ly­me­rů Co­ve­s­t­ro před­sta­vi­la tři no­vé po­ly­kar­bo­ná­to­vé ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk. Po­ly­ma­ker PC-ABS je smě­sí již exis­tu­jí­cích ma­te­ri­á­lů, po­ly­kar­bo­ná­tu a ABS řa­dy Ba­yblend od Co­vest­ra. Je odol­ný tep­lu i zi­mě, che­mi­ká­li­ím a úde­rům, pev­ný a snad­no se zpra­co­vá­vá. Po­ly­ma­ker PC-PBT je vy­ro­ben z řa­dy Mak­rob­lend od Co­vest­ra, dá se při­rov­nat k PC prys­ky­ři­cím nebo smě­sím PC-ABC, jen lé­pe odo­lá­vá che­mi­ká­li­ím jako pa­li­va, ole­je, ma­za­dla, čis­ti­če apod. A ko­neč­ně Po­ly­Max PC-FR, vy­ro­be­ný z po­ly­kar­bo­ná­to­vé smě­si řady Ma­kro­lon od Co­vest­ra, je FR, tedy fla­me re­tar­dant, sa­mo­čin­ně zpo­ma­lu­jí­cí ho­ře­ní.

V tes­tu UL94 do­sá­hl ten­to ma­te­ri­ál vý­sled­ku V0, tedy uha­še­ní ohně do de­se­ti sekund. Ve všech ma­te­ri­á­lech Po­ly­Max je na­víc ze­si­lu­jí­cí na­no­tech­no­lo­gie. Obě spo­leč­nos­ti spus­ti­ly ta­ké in­ter­ne­to­vé strán­ky, vě­no­va­né po­u­ži­tí po­ly­kar­bo­ná­tů při 3D tis­ku.


Mohlo by vás zajímat: